Joomla!

Līdzdalības iespējas


Free Riga 2014

Rīga, 2014.gada Eiropas kultūras galvaspilsēta, var kļūt arī par Eiropas tukšo telpu galvaspilsētu. Pat pilsētas pārvaldei nav precīzas informācijas, cik ēkas Rīgā stāv tukšas, kas liecina par šīs problēmas neapzināšanu. Tiek aizlaisti bojā kultūras pieminekļi, neizmantotas cilvēkiem ērti pieejamas ēkas un kropļota pilsētas dinamika. Tajā pašā laikā daudzas šobrīd topošās radošas un sabiedriskas iniciatīvas nespēj atrast savām darbībām telpas.

Akcija Free Riga 2014 vēlas savākt informāciju par Rīgas tukšajām ēkām un radīt skaidrību par situāciju. Ar šo iniciatīvu Free Riga 2014  vēlas atrastu labākos veidus, kā tukšās ēkas atkal piepildīt ar dzīvību. Tukšo telpu apzināšanā var iesaistīties ikviens interesents. Vairāk informācijas var atrast šeit.

http://nvo.lv/lv/news/publication/free-riga-2014-4732/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Pētījums par administratīvā likuma ieviešanu

Valsts kancelejas sadarbībā ar SIA „SAFEGE Baltija” un Sabiedriskās politikas centru „PROVIDUS” izstrādātā pētījuma „Administratīvā procesa likuma ieviešanas ietekmes izvērtējums un efektivizēšanas priekšlikumi”, kas tapis projekta Nr.1DP/1.5.1.2.0/08/IPIA/SIF/001 „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” ietvaros prezentācija konferencē „Labāks regulējums efektīvai pārvaldībai” (28.11.2013.) (pētījumu prezentēja Sabiedriskās politikas centra „PROVIDUS” pētnieks Gatis Litvins): http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/vk-realizetie-projekti/aktivitate1512/petijumi/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Ventspils reģionālais NVO atbalsta centrs uzsāk projektu

2013.gada augustā Ventspils reģionālais nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centrs, piedaloties Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programmas” projektu konkursā, ir ieguvis finansiālu atbalstu projektam „Ventspils pilsētas un novada pilsoniskās sabiedrības attīstībai”, kas tiks ieviests laika periodā līdz 2015.gada 31.decembrim.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedriskā sektora attīstību un aktivizāciju Ventspils pilsētā un Ventspils novadā. Ventspils NVO atbalsta centrs ar šo projektu turpinās līdz šim veiksmīgi veikto darbu: gan sekmējot aktīvas pilsoniskas sabiedrības izaugsmi, gan veicinot tādu politisko procesu veidošanos, kuros notiek dažādu sociālo, etnisko, reliģisko un citu grupu līdzvērtīga iekļaušanās sabiedrībā, mazinot sociālo spriedzi. Vairāk informācijas par projektu var atrast šeit.

http://nvo.lv/lv/news/publication/ventspils-regionalais-nvo-atbalsta-centrs-uzsak-pr-4583/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Latvijas prezidentūra ES: NVO un brīvprātīgo loma, ziedojumi

ES logo

26.09.2013. Valsts sekretāru sanāksmē piedalījās R.Vandriessch kundze, kura iepazīstināja ar Beļģijas prezidentūras ES pieredzi 2001. un 2011. gadā. Iepriekšējo prezidentūru vadītāja uzsvēra trīs būtiskus aspektus, kas nodrošinās panākumus īstenojot prezidentūru. 

1.    cieša sadarbība starp TRIO valstīm prezidentūras saņemšanas, vadīšanas un nodošanas laikā;
2.    cieša sadarbība ar NVO prezidentūras uzdevumu definēšanā un pasākumu norisē;
3.    balansa noturēšana starp starptautiskajām aktivitātēm un nacionālas nozīmes prioritātēm.   

Tā kā Latvijas prezidentūras sekretariāts sadarbību ar NVO ir sācis savlaicīgi, aicinot organizācijas iesūtīt savus pasākumus kopīgās norises kalendārā, var secināt, ka NVO darbam piešķirta būtiska nozīme šāda augsta līmeņa pasākuma īstenošanā. Vienlaikus aicinām Latvijas prezidentūru ES pievērst uzmanību oficiālajiem pasākumiem, kurus var bagātināt NVO ekspertu viedoklis un aicināt organizāciju pārstāvjus piedalīties institūciju aktivitātēs, un otrādi, arī ārpus abpusēju labas gribas dokumenta, memoranda ietvara. Prezidentūras kontekstā jāmin arī brīvprātīgā darba nozīme. Latvijas prezidentūras sekretariāts definējis, ka prezidentūras sekmīgai norisei būtiska loma būs brīvprātīgajam darbam. Tādēļ sekretariāts aktīvi iesaistījies likumprojekta par brīvprātīgo darbību gatavošanā. Viens no priekšlikumiem, ko izteicis sekretariāts – brīvprātīgajam darbam ir jābūt ne tikai vērstam sabiedriskā labuma darbības jomās, bet arī: „valstij svarīgu starptautisku projektu sagatavošanu un organizēšanu”. eLPA uzskata, ka brīvprātīgā darba likuma ieviešana pirmkārt ir būtiksa tāpēc, lai valsts atpazītu šādu sabiedrības līdzdalības formu, nevis izmantotu šo konceptu tad, kad tai tas nepieciešams. Trešā piezīme par Latvijas prezidentūru ES – tās norisei, līdztekus finansējumam, ko piešķir valsts budžeta, nepieciešami ziedojumi! Šobrīd apspriešanas procesā ir vairāki grozījumi likumprojektos, kas piedāvā, ka var atvēlēt ziedojumu: „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam ar mērķi sagatavoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā vai nodrošināt tās norisi”. eLPA kritiski vērtē šādu kārtību, jo tā būtiski izkropļo izpratni par ziedošanas kultūru un tās mērķiem sabiedrībā. eLPA saskata, ka šādiem precedentiem var sekot citi gadījumi, pretendējot uz ziedojumiem, kaut gan izdevumi ir sedzami no valsts budžeta pilnā apmērā.


http://nvo.lv/lv/news/publication/latvijas-prezidentura-es-nvo-un-brivpratigo-loma-z-4562/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 
Jauna "pilsoniskās sabiedrības" padome

20.09.2013. notika pirmā Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes sēde. Sēdes sastāvā ir divdesmit trīs dažādu nozaru ministriju pārstāvji, kuru galvenais uzdevums būs koordinētā manierē pārraudzīt minētā politikas dokumenta ieviešanu un dažādu ziņojumu un konkrētu darba plānu sagatavošanu saistībā ar šīm pamatnostādnēm.

Pamatnostādnēs ir trīs galvenie virzieni, tajā kopā ir desmit mērķi, piecdesmit četri uzdevumi un aptuveni simtu deviņdesmit pasākumi. Padome pirmajā sēdē iepazinās ar darba uzdevumiem, kā arī tika iepazīstināti ar plānoto darba stilu. Padome jau pirmajā sēdē pieņēma divus lēmumus:

1. Izstrādāt trīs gadu plānu politikas dokumenta ieviešanai, kas sakritu ar vidēja termiņa valsts budžetu 2014-2016. gadam. Padome akceptēja šādu Kultūras ministrijas piedāvājumu.

2. Padome nolēma izveidot šīs padomes darba grupu, kuras uzdevums būs koordinēt ar diasporas jautājumiem saistītās aktivitātes. Šāda darba grupa jau darbojas, tomēr tai nebija pastāvīga statusa.

Padomes locekļi diskusijas veidā pauda savu redzējumu par pienesumu Padomes darbā. Padomē NVO pārstāv konkursa ceļā izvēlētas organizācijas un to pārstāvji – R.Pīpiķe, biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”, D.Akule, „Providus”, J.Kukainis, „Pasaules brīvo latviešu apvienība”. Padomē pārstāvēti arī sociālie partneri.

http://nvo.lv/lv/news/publication/jauna-pilsoniskas-sabiedribas-padome-4542/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

fonds 

 


13 lapa no 15