Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības un EFQM sadarbība, interešu grupas darbs un BEQUAL projekta īstenošana

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

Latvijas kvalitātes biedrības un EFQM sadarbība

Latvijas kvalitātes biedrība (KVALB) 2014. gadā iesaistījās starptautiskajā organizācijā EFQM kā partneris. Tas ļauj KVALB biedriem plašākā mērā iesaistīties visaptverošajā kvalitātes vadības (izcilības pieejas) kustībā Eiropā, dalīties ar pieredzi un iegūt praktiskus ieteikumus savas organizācijas attīstībai un ikdienas problēmu risināšanai. Lai oficiāli atklātu sadarbību, 2015.gada 4.februārī tiek rīkota konference "EFQM Izcilības modelis darbībā", kurā piedalīsies EFQM pārstāvji, izcilības pieejas eksperti, kā arī iestāžu pārstāvji, kas izcilības pieejau jau ir savā iestādē ieviesuši un piekrituši dalīties ar savu pieredzi.

2015. gadā KVALB plāno attīstīt sadarbību ar EFQM un piedāvāt interesentiem izmantot EFQM Izcilības modeli latviešu valodā (vairāk par modeli skat. www.efqm.org), kā arī piedalīties EFQM kursos Latvijā, kuru ietvaros iespējams apgūt gan to, kā ieviest izcilības pieeju savā iestādē un kā sasniegt labākos rezultātus, gan arī kļūt par atzītu EFQM vērtētāju vai arī piedalīties kursos, kurus EFQM rīko savā mītnē, Briselē. Par jaunumiem un iespējām vienmēr informēsim mūsu mājaslapā www.kvalb.lv, kā arī ar informatīvo E-izdevumu starpniecību.

Interešu grupa „Labās prakses analīze organizācijas attīstībai“ un KVALB pašnovērtējums

Lai attīstītu izcilības pieeju Latvijā, KVALB 2014. gadā uzsāka interešu grupu „Labās prakses analīze organizācijas attīstībai“, kuras tikšanās notiek reizi mēnesī un kurā piedalās pārstāvji no dažādām valsts un privātām organizācijām. Dalībnieki pārrunā EFQM Izcilības modeļa kritērijus un dalās ar savu pieredzi dažādu kvalitātes vadības rīku izmantošanā ikdienā.

2015. gadā ir plānots šīs interešu grupas darbu turpināt un pavasarī veikt KVALB pašnovērtējumu pēc EFQM Izcilības modeļa. Labākas objektivitātes nodrošināšanai tiks aicināti iesaistīties visi biedri – interesenti, lai piedalītos pašnovērtejumā kā KVALB iekšējie novērtētāji. Pašnovērtējumu plānots uzsākt 2015. gada februārī un tas turpināsies aptuveni līdz 2015. gada maijam. Darbu veiks vairākas novērtētāju darba grupas un katrai no tām tiks piešķirti konkrēti modeļa kritēriji novērtēšanai. Izmantojot aptaujas anketas, pašnovērtējumā tiks iesaistīti arī visi biedri.

Projekta „BEQUAL“ īstenošana

Kā jau tika minēts iepriekšējā e-izdevumā, 2014. gada otrajā pusē KVALB iesaistījās un uzņēmās koordinējošās organizācijas lomu starptautiskā, ES atbalstītā projektā BEQUAL - „Labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā”, kura ietvaros kopā ar partneriem no dažādām valstīm veicinās kvalitātes vadības pieeju sekmīgu izmantošanu un ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs.

Esam aizvadījuši pirmo projekta sanāksmi, kas norisinājās 2014. gada oktobrī Rīgā, iepazīstoties ar partnerorganizācijām un to pārstāvjiem. Radām kopsaucēju vienotai pieejai, kā strādāsim pie šī projekta, un šobrīd katra iesaistītā organizācija veic pētījumu un apkopojumu par katras valsts situāciju, kultūru un pastāvošām normām attiecībā uz kvalitātes vadību profesionālajā izglītībā. Tāpat apskatām arī Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūras kvalitātes nodrošināšanai izglītībā un apmācībā (EQAVET) attīstību un izmantojumu Latvijā un anketējam iestādes, izzinot viņu specifiskās vajadzības kvalitātes jomā. Šis pētījums būs noderīgs turpmākam darbam pie projekta, jo izstrādāsim visiem pieejamu tiešsaistes rīku, kas ļaus veikt iestāžu pašnovērtējumu, salīdzināt sevi ar citām iestādēm, veikt uzlabojumus un ievērot šī procesa regularitāti, atkārtojot to un fiksējot gūtos rezultātus.

Jau 2015. gada februārī partneri tiksies Prāgā, Čehijā, lai pārrunātu pētījumos iegūtās atziņas un sāktu darbu pie tiešsaistes rīka izveides.