Joomla!

3.starptautiskās Kvalitātes konferences novērtējums un ierosinājumi nākamajām konferencēm

Š.g. 5. un 6.februārī notika 3.starptautiskā Kvalitātes konference un konferences autorsemināri.
Šī gada konferences tēma bija „Izrāviena vadība”, autorseminārus vadīja Gregory Watson (Profound Process Knowledge in Breakthrough Transformations) un Jozefa Fawcett (Innovation Management – energise your thinking!).

Lai novērtētu konferences dalībnieku apmierinātību, izskatīto tēmu piemērotību, rastu idejas un saņemtu konkrētus ierosinājumus nākamo konferenču organizēšanai, tika izstrādāta konferences dalībnieku aptaujas anketa. Respondentiem bija jāatbild uz astoņiem jautājumiem, norādot savu mērķi dalībai konferencē, novērtējot konferences organizatorisko un saturisko pusi, izvērtējot dažādu aspektu nozīmi, piedaloties šāda formāta pasākumos, ieguvumus no dalības konferencē un sniedzot ierosinājumus nākamajām konferencēm. Kaut arī aktivitāte, atbildot uz anketas jautājumiem, nebija pārāk augsta, tomēr ceram, ka saņemtā informācija un vērtējums rāda kopējo tendenci.

Aptauja bija anonīma, aktīvākas ir bijušas sievietes (77%).

Svarīgākais, ko, piedaloties konferencē, vēlējās sasniegt dalībnieki:
- jaunas informācijas iegūšana un esošo zināšanu paplašināšana par aktualitātēm kvalitātes vadības jomā;
- pieredzes apmaiņa ar nozares speciālistiem;
- praktisku piemēru analīze, jaunu metožu, instrumentu pielietojuma iespējas;
- jaunu kontaktu dibināšana, iepazīšanās ar kolēģu darbu citos uzņēmumos;
- iespēja dzirdēt pasaules līmeņa profesionāļus;
- iedvesma, idejas un atziņas, iespēja paskatīties uz kvalitātes jautājumiem no cita skata punkta.

No organizatoriskā viedokļa konferences vērtējums ir 6 punkti, no saturiskā viedokļa – 5,58 punkti (novērtējuma skalā no 1 līdz 7).

Tabulā redzams nozīmīguma vērtējums aspektiem, kas dalībniekiem ir būtiski, piedaloties konferencēs vai līdzīgos pasākumos:

Vieta       Punkti
Iespēja satikt savā jomā strādājošus profesionāļus 1 98
Jaunu kontaktu veidošana 2 102
Diskusijas ar citiem dalībniekiem un lektoriem 3 107
Informācija par citu valstu pieredzi 4 107
Informācija par jaunām idejām un metodikām 5 115
Jaunu praktisko iemaņu apgūšana 6 122

74,2% respondentu kā labu vai ļoti labu ir novērtējuši iespēju konferencē iegūt papildus zināšanas, 25,8% šo iespēju vērtē kā vidēju vai vāju. Iegūt jaunas un noderīgas idejas konference palīdzējusi 70,9% respondentu (kritiskāk šo iespēju vērtē 29,1%), bet tikai 25,8% respondentu konferences laikā ir izdevies iegūt jaunus kontaktus savā nozarē.

Plašu tēmu klāstu un materiālu izvērtēšanai sniedza atbildes uz pēdējiem diviem anketas jautājumiem, kuros lūdzām: 1) norādīt tēmas, kuras būtu interesanti dzirdēt nākamajos pasākumos/konferencēs; 2) sniegt savus priekšlikumus, atsauksmes un vērtējumu.

Ierosināto tēmu loks ir gana plašs – no standartu integrācijas pieredzes, jauno standarta versiju prasību skaidrojuma, risku pieejas kvalitātes vadības sistēmas veidošanā un uzturēšanā, vietējo un ārzemju praktisko piemēru analīzes, labās prakses piemēriem par preventīvajām darbībām, LEAN, EFQM un KPI pieredzes līdz procesu un dokumentu vadības rīkiem un programmām, valsts atbalsta pieejamībai vadzinību jomā un ārzemju lektoru piesaistei, lai sniegtu plašāku skatījumu par vietējo mērogu, kvalitātes vadības jautājumiem pārtikas, medicīnas un pakalpojumu sfērās u.c.

Liels paldies respondentiem par atsauksmēm, bet vēl jo vairāk – par norādījumiem un ierosinājumiem, jo tie palīdzēs nākamo konferenci veidot labāku un noderīgāku tās dalībniekiem!