Joomla!

Par augu aizsardzības līdzekļu sertifikācijas nepieciešamību

Ē.Nordens,
VSIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" valdes loceklis

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” savu darbību veic inspicēšanas, testēšanas un produkcijas sertifikācijas jomās -  lauksaimniecības tehnikas, mežizstrādes tehnikas, bioloģiskās lauksaimniecības jomās u.c.

Pašreiz sabiedrībā, it īpaši ar lauksaimniecības nozari saistītu speciālistu vidū,  ir aktuāls jautājums par akreditācijas nepieciešamību institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu – konkrēti – augu aizsardzības līdzekļu iekārtu inspicēšanu. Plašākai sabiedrībai šīs iekārtas ir pazīstamas kā “lauku smidzinātāji”, un ikdienā mēs tos varam redzēt izsmidzinām augu aizsardzības līdzekļus labības laukos un citās apstrādājamās zemēs. Ņemot vērā, ka šīs iekārtas nepareizas ekspluatācijas rezultātā var radīt apdraudējumu apkārtējai videi, jo tajās tiek izmantotas ķīmiskās vielas, iekārtām ir nepieciešams veikt neatkarīgas tehniskās pārbaudes, kuras nodrošina akreditētas inspicēšanas institūcijas. Pašlaik to arī paredz MK noteikumi.

Taču sabiedrībā ir izskanējis viedoklis, ka akreditācija ir kaut kas neiespējams, inspicēšanas institūcijas izveide un Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja novērtēšanas audita izmaksas ir ļoti augstas un kopumā akreditācija, iespējams, nemaz nav nepieciešama.

Mūsu viedoklis ir tāds, ka akreditācija tomēr kalpo kā kompetences novērtēšanas instruments atbilstības novērtēšanas institūcijām.

VSIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir sagatavojis informatīvu vēstuli, kura jau ir nosūtīta LR Zemkopības ministrijai, Valsts augu aizsardzības dienestam, SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam:

„Par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes apjomu un akreditācijas priekšrocībām

Ņemot vērā, ka Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” ir institūcija, kura akreditēta veikt augu aizsardzības līdzekļu (turpmāk AAL iekārtas) pārbaudes, vēlamies skaidrot situāciju no sava viedokļa.

Par iekārtu pārbaudēm.
Šobrīd ir izskanējis viedoklis, ka visas Latvijā ekspluatācijā esošās AAL iekārtas (nav pieejamu datu par to skaitu Latvijā) neuzspēs pārbaudīt līdz 07.10. 2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” minētajam datumam - 2016.gada 26.novembrim un tam par cēloni ir noteikumos minētā akreditācijas prasība AAL pārbaudes veicējiem. Šobrīd Valsts SIA „Sertifikācijas un testēšanas centrs” (turpmāk STC) ir pirmā akreditētā institūcija AAL iekārtu pārbaudes veikšanā un kopš akreditācijas iegūšanas 2012.gada rudenī esam pārbaudījuši 32 vienības, kaut arī STC kapacitāte atļautu gada siltajā periodā pārbaudīt 120-150 AAL iekārtu. No minētā var secināt, ka nelielais AAL iekārtu pārbaudes skaits drīzāk ir saistīts ar AAL iekārtu valdītāju motivācijas trūkumu un novērots, ka daudzi AAL iekārtu valdītāji nav informēti par šādu pienākumu vai to neuzskata par prioritāti attiecībā pret citiem darbiem.
Ir zināms un pētījumos pierādīts, ka AAL iekārtas darbība tieši ietekmē vidi, audzējamo kultūru un izmaksas, kas saistītas ar ALL lietošanu. Lai šo situāciju labotu, uzskatu, lietderīgi būtu veikt pastiprinātas informatīvas kampaņas par ieguvumiem, uzturot AAL iekārtas atbilstošā tehniskā stāvoklī un veicot periodiskas pārbaudes, kas savukārt saskan ar Augu aizsardzības likuma mērķi.

Par akreditācijas prasību.
Šobrīd spēkā esošie 07.10. 2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.491 „Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām” reglamentē prasības gan AAL iekārtām, gan to pārbaudes veicējiem. To starpā punktā 5.1. noteikta prasība par akreditācijas nepieciešamību atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu". Minētā standartu piemērošana ir instruments un labā prakse valsts atbilstības novērtēšanas reglamentētās jomas un deleģēto pakalpojumu izpildei, kas deleģētājam (valstij) sniedz garantiju par deleģētā pakalpojuma kvalitatīvu izpildi.
Turklāt šādas prasības piemērošana nodrošinātu visu AAL iekārtu pārbaudē veicējiem vienlīdzīgus (pēc objektivitātes un mērījumu ticamības pieejas) rezultātus, kuros ir ieinteresēts pakalpojuma deleģētājs. Īsumā akreditācijas prasības AAL pārbaudes veicējam uzliek par pienākumu nodrošināt:
- Nodrošināt profesionālu personālu ar atbilstošu kvalifikāciju, apmācību, pieredzi un pietiekamām zināšanām par veicamajām darbībām.
- Personāla pastāvīgu apmācību atbilstoši jaunajām tehnoloģijām un prasībām.
- Atbilstošus mērlīdzekļus (verificētus) mērījumu rezultātu precizitātei un ticamībai.
- Spēju nodemonstrēt, kā tiek izpildīta minētajos noteikumos noteiktā pārbaudes gaita un kā tiek nodrošināta rezultātu atspoguļošana un visu ar pārbaudi saistīto dokumentu vadība, lai nodrošinātu rezultātu ticamību, rezultātu pieejamību, AAL iekārtas valdītāja atbildību, pārbaudes veicēja atbildību, datu aizsardzību un konfidencialitāti.
- Sūdzību un rezultātu apelācijas izskatīšanas kārtību.
- Civiltiesisku atbildību par savu profesionālo darbību.

Visi iepriekšminētie kritēriji nodrošina AAL iekārtu pārbaudes rezultātu ticamību.
Ne mazāk svarīgi ir, ka šo prasību izpildes pārbaudi periodiski uzrauga valsts "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, kas savukārt veicina AAL iekārtu pārbaudes veicējus prasības ievērot pastāvīgi un praktiski, ne tikai formāli.
Mūsuprāt akreditācijas prasību atcelšana var veidot labvēlīgu vidi formālai AAL iekārtu pārbaudes veikšanai, kas neuzlabos AAL iekārtu darbību pēc būtības un nesasniegs Augu aizsardzības likumā 2.pantā noteikto mērķi. Turpretī, lai nodrošinātu AAL iekārtu pārbaudes veicēju vienlīdzīgus un kvalitatīvus darba rezultātus bez akreditācijas, daudz lielāks darba apjoms pārbaudes veicēju izvērtēšanā jāveic Valsts augu aizsardzības dienestam.

Valdes loceklis                                                                        Ē. Nordens ”

Ar šo mēs aicinām lauksaimniecības nozares valsts institūciju pārstāvjus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus koncentrēties uz mērķi, kas noteikts Augu aizsardzības likumā 2.pantā (mērķis nav pārbaudīt visas iekārtas līdz 2016.gada 26.novembrim), un kā kvalitatīvi to sasniegt. Turklāt valsts interesēs, kā šī pakalpojuma pasūtītājam, būtu ieguvums, ka šīs pārbaudes veic novērtētas valsts akreditētas institūcijas, kuras atbild par veikto pārbaužu rezultātiem un kvalitāti.

Turklāt ja, šīs pārbaudes veicēju uzraudzību uztic Valsts augu aizsardzības dienestam, tiek dublētas citas valsts institūcijas (LATAK) funkcijas, kas neliecinātu par efektīvu pārvaldību.

Tāpat aicinām potenciālos pārbaužu veicējus apliecināt savu kompetenci un spējas kvalitatīvi veikt pārbaudes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasību attiecībā uz akreditāciju, un saskaņā ar tām organizēt savu saimniecisko darbību un nodemonstrēt, ka šīs prasības ir izpildāmas un objektīvas. 

Aicinām arī ieinteresētās puses iesaistīties diskusijā par privātā sektora pakalpojumu sniegšanu valsts deleģēto funkciju ietvaros, izmantojot akreditāciju kā instrumentu kvalitatīva pakalpojuma sniegšanā ne tikai lauksaimniecības jomā.Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds