Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības pašnovērtējums 2015.gadā

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

Kopš 2014.gada Latvijas Kvalitātes biedrība ir EFQM organizācijas biedrs, kas dod iespēju izmantot EFQM Izcilības modeli. EFQM Izcilības modelis ir plaši atzīts un tiek izmantots Eiropā organizāciju pašnovērtējuma veikšanai un to attīstības plānošanai. Vairāk par izcilības pieeju un EFQM Izcilības modeli lasiet šeit. Tā kā Latvijas Kvalitātes biedrībai (KVALB) bija nepieciešams veikt savu pašnovērtējumu, izlēmām pašnovērtējumu veikt pēc EFQM Izcilības modeļa, jo vēlējāmies iegūt visaptverošu novērtējumu.

KVALB pašnovērtējuma veikšanai tika izveidota interešu grupa “Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa”, par grupas un novērtējuma vadītāju kļuva KVALB valdes priekšsēdētāja vietniece Vanda Vaščenkova.

Šis Latvijas Kvalitātes biedrībai bija pirmais visaptverošais pašnovērtējums, tādēļ izvēlējāmies sev procesu atvieglot un izmantojām tiešsaistes rīku GOA-WorkBench®, kurā savu pašnovērtējumu veicām vienkāršāk un kurā tagad turpinām ar attīstības plānošanu. Pašnovērtējumu var veikt arī neizmantojot palīgrīkus, t.i., izmantojot tikai EFQM Izcilības modeļa pilno versiju ar apakškritērijiem, bet tam ir nepieciešamas novērtētāju dziļākas zināšanas tieši par EFQM Izcilības modeli un pašnovērtējuma veikšanu atbilstoši tam.

Jāatzīmē, ka EFQM Izcilības modelis vēl nav pieejams latviešu valodā, tāpēc papildus pašnovērtējuma veikšanai vēl tika ieplānots EFQM Izcilības modeļa pilnās versijas tulkojums. Latvijas Kvalitātes biedrība vienojās ar EFQM organizāciju par modeļa tulkošanu latviešu valodā. Tika ieplānots, ka tulkojumu veiks kvalitātes vadības jomas profesionāļi – KVALB iekšējie novērtētāji, kas darbojās interešu grupas “Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa” ietvaros.

Nākamais solis bija pašnovērtēšanas plāna sastādīšana – aptaujas anketas izveidošana, termiņu noteikšana, atbildību sadalījums, novērtētāju grupu sadalījums u.c.

Pirms pašnovērtējuma tika veikta biedru anketēšana, lai noskaidrotu biedru vēlmes un apmierinātības līmeni.

Pašnovērtējuma procesu var veikt dažādos veidos:
1)novērtētājs vērtē katrs individuāli;
2)viena novērtētāju grupa (sastāvā - ne vairāk kā 6 novērtētāji), kuri vērtē visus kritēriju jautājumus kopā;
3) vairākas novērtētāju grupas (katrā no tām - ne vairāk kā 6 novērtētāji), kas savstarpēji sadala kritērijus.

Latvijas Kvalitātes biedrībā izvēlējāmies trešo iespēju - ar vairākām novērtētāju grupām, jo vēlējāmies, lai procesā var piedalīties pēc iespējas vairāk KVALB biedru kā novērtētāji, un iegūstam plašāku viedokli. Plānojām pašnovērtējumu uzsākt 2015. gada aprīļa beigās un noslēgt līdz 2015. gada jūnija beigām, pēc tam turpinot strādāt ar atziņām no pašnovērtējuma rezultātiem.

Uzsākot pašnovērtējumu, visiem KVALB biedriem tika piedāvāta iespēja pieteikties par KVALB iekšējo novērtētāju un bija patiešām samērā daudz aktīvu biedru, kas šajā procesā vēlējās iesaistīties, par ko ir prieks. Liels paldies visiem, kas iesaistījās!

Uz pirmo novērtētāju tikšanos bija ieradušies 15 novērtētāji - pamatgrupa. Uzsākot darbu, visi tika informēti par pašnovērtējuma plānu un iepazīstināti ar EFQM Izcilības modeli un tā 9 kritērijiem – Līderība, Stratēģija, Darbinieki, Partnerības un Resursi, Procesi, Produkti un Pakalpojumi, Klientu rezultāti, Darbinieku rezultāti, Sabiedrības rezultāti un Galvenie rezultāti. Pēc tam sadalījāmies 4 darba grupās, katrai no grupām tika izvirzīts vadītājs un piešķirti kritēriji novērtēšanai. Vidēji vienai grupai bija jāvērtē 3 kritēriji. Daži no kritērijiem – svarīgākie - tika vērtēti vairākās grupās vienlaicīgi. Tika prezentēts GOA-WorkBench® rīks un tā iespējas pašnovērtējuma veikšanai.

Papildus pamatgrupas dalībnieki sadalīja atbildības EFQM Izcilības modeļa tulkojumam.

Atsevišķās darba grupas vienojās savā starpā par pašnovērtēšanas plānu savas grupas ietvaros. Turpmāk darbs tika organizēts pa grupām – pārsvarā bija nepieciešamas 2 tikšanās reizes, kuru laikā izskatīja un veica novērtējumu atbilstoši grupai piešķirtajiem kritērijiem. Grupas novērtētāji tikās un grupas vadītāja vadībā vērtēja visus jautājumus, katru pārrunājot un atzīmējot novērtējumu GOA rīkā, kā arī pievienojot novērtējumiem pamatojumus un ieteikumus uzlabojumiem.

Maijā visa pamatgrupa (15 cilvēki) satikās, lai pārrunātu pašnovērtēšanas gaitu katrā grupā un diskutētu par iespējamām neskaidrībām. Grupa arī vienojās par vārdnīcas sagatavošanu EFQM Izcilības modeļa tulkojumam.

Jūnijā un jūlijā pamatgrupa tikās, lai noslēgtu pašnovērtējumu. Katrai grupai bija iespējams prezentēt vērtējumu katram jautājumam, kā arī tika prezentēti ieteikumi uzlabojumiem. Novērtētāji diskutēja par vērtējumu un ieteikumiem katram no 9 kritērijiem. Tikšanās reizē tika arī pārskatīts EFQM Izcilības modeļa tulkojums. Pēc šīs tikšanās reizes novērtējuma vadītājs apkopoja ieteikumus, apvienojot līdzīgos, un sagatavojot ieteikumus prioritāšu izvērtējumam, izmantojot GOA rīku, kurā visiem novērtētājiem bija iespēja izvērtēt katra ieteikuma prioritāti.

Pēdējā grupas tikšanās reize notika 2015. gada 28septembrī, kad tika prezentēts pašnovērtējuma ziņojums un pārrunātas prioritātes ieteiktajiem uzlabojumiem. Novērtētāju grupa vienojās par 5 prioritāriem ieteikumiem uzlabojumiem, no kuriem tiks veidoti uzlabojumu projekti, starp tiem, piemēram, KVALB izpilddirektora pieņemšana vai biedru motivācijas palielināšana.

2015.gada novembrī plānotajā biedru sapulcē novērtējuma grupas vadītāja Vanda Vaščenkova plāno sniegt informāciju par ieeikumiem uzlabojumiem prioritārā secībā.

2016.gadā ir nepieciešams pašnovērtējumu atkārtot, lai noskaidrotu, kā tiek realizēti ieteikumi uzlabojumiem un vai tie ir devuši vēlamo rezultātu, kā arī, lai noteiktu jaunas jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi.

Paldies visiem, iesaistījās un palīdzēja Latvijas Kvalitātes biedrībai saprast uzlabojamās jomas un attīstīties.