Joomla!

Veiksmīga Latvijas Kvalitātes biedrības iniciatīva - aktualizēts profesiju klasifikators

I.Lazdiņa,
Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktora vietniece

2015.gada augustā valdība apstiprināja Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus Profesiju klasifikatorā, kas veikti, ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām tajā. Izglītības un zinātnes ministrija iesniedza Labklājības ministrijai priekšlikumu par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu, pievienojot profesiju standartu projektus, t.sk. profesijas standarta projektu „Procesu kvalitātes vadības inženieris” [1] un jaunu profesijas standarta projektu „Kvalitātes vadītājs” [2] (http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40356788&mode=mk&date=2015-08-04).

Pašreizējā situācija un problēmas, kuru risināšanai profesijas standartu projekti izstrādāti, tiesiskā regulējuma mērķis un būtība

Profesijas standarts ir Profesiju klasifikatora daļa un nosaka profesijai atbilstošos profesionālās darbības pamatuzdevumus un pienākumus, profesionālās kvalifikācijas pamatprasības, to izpildei nepieciešamās vispārējās un profesionālās zināšanas, prasmes, attieksmes un kompetences, proti, prasības, kuras nosaka darba devējs izglītības iestādei no potenciālā darba ņēmēja.

Tā kā 2011.gadā izveidotais profesijas standarts „Procesu kvalitātes vadības inženieris” noteica prasības, kuras iegūtas četru gadu bakalaura profesionālo studiju programmā, un rezultatīvais rādītājs bija kvalitātes speciālists vai kvalitātes inženieris, parādījās nepieciešamība pēc profesijas standarta, kura rezultātā augstskola sagatavotu vadītāja lomai kvalificētu „kvalitātes vadītāju” ar visām nepieciešamajām prasmēm un tirgus situācijai atbilstošām kompetencēm.

Lai izstrādātu šādu profesijas standarta projektu, 2014.gada beigās Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas kvalitātes institūta pārstāvji uzrunāja nozares profesionāļus – Latvijas Kvalitātes biedrību - un aicināja kopīgi izveidot darba grupu, ar mērķi – papildināt jau esošo profesijas standartu „Procesu kvalitātes vadības inženieris” un izstrādāt jaunu - „Kvalitātes vadītājs”, nosakot:
- profesijai raksturīgos pienākumus un uzdevumus;
- profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās pras­mes;
- profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas (norāda priekšstata, izpratnes vai lietošanas līmeni);
- profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo profesionālo kom­petenci (nepieciešamās prasmes, zināšanas un atbildību noteiktās darba situācijās);
- profesijas vietu nozares kvalifikāciju struktūrā un nodarbinātības ap­rakstu, kurā sniedz profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkumu.

Pēc Latvijas Kvalitātes biedrības priekšlikuma un esošā tirgus pieprasījuma tendencēm, profesiju standartā “Kvalitātes vadītājs” iestrādāja profesionālās darbības uzdevumus, kas motivē kvalitātes vadītāju domāt un plānot sistēmas pilnveidošanu ilgtermiņā, un sniegt reālu ieguldījumu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā, piemēram:
- kvalitātes vadītājs piedalās un metodiski atbalsta uzņēmuma darbības uzlabošanas projektus;
- veic kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizē, izvērtē, piemēro un ievieš praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu uzņēmuma darbības pilnveidi un efektivitātes nodrošināšanu;
- rosina, lai tiktu izzinātas un uzņēmuma darbības rezultātā apmierinātas klientu prasības, vajadzības un iesaistīto pušu intereses atbilstoši uzņēmuma stratēģiskās attīstības virzieniem;
- rūpējas, lai uzņēmuma darbība neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; veic savu darbu, ievērojot saistošās nozares specifiskās, uz sistēmām, procesiem un produktiem attiecināmās normatīvo aktu un standartu prasības;
- rosina citu uzņēmumu labās prakses piemērošanu, pieredzes apgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.461 18.punktu Labklājības ministrijai katru gadu ir jāsagatavo grozījumi MK noteikumos, kuros apkopoti priekšlikumi par Profesiju klasifikatora aktualizēšanu, kas iesniegti Labklājības ministrijā no 2014.gada 1.oktobra līdz 2015.gada 1.maijam.

Mērķtiecīgi izmantojot ietverto informāciju, “Kvalitātes vadītāja” un “Procesu kvalitātes vadības inženiera” profesiju standarti var kļūt par uzņēmuma/organizācijas personāla vadīšanas darba neatņemamu sastāvdaļu personāla pārvaldības funkciju nodrošināšanai.

Liels paldies visiem darba grupas dalībniekiem – Rīgas Tehniskās universitātes Ražošanas kvalitātes institūta pārstāvjiem un Latvijas Kvalitātes biedrības biedriem, par paveikto darbu un veiksmīgo kopīgo sadarbību![1] pieteicējs ir Latvijas Kvalitātes biedrība, kas saskaņots PINTSA 2014.gada 10.decembra sēdē (protokols Nr.8), ņemot vērā pozitīvos ekspertu atzinumus no Ekonomikas ministrijas, SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un AS „Inspecta Latvia”;
[2] pieteicējs ir Latvijas Kvalitātes biedrība, kas saskaņots PINTSA 2014.gada 10.decembra sēdē (protokols Nr.8), ņemot vērā pozitīvos ekspertu atzinumus no Ekonomikas ministrijas, SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” un AS „Inspecta Latvia”