Joomla!

KVALB īstenoto projektu aktualitātes 2015.gada 3.ceturksnī

Projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” īstenošana ir iegājusi noslēdzošajā posmā (projekta īstenošanas termiņš ir 30.novembris). Daudz darba ir ieguldīts un daudz paveikts, tomēr vēl vairākās aktivitātēs jāīsteno atlikušie ieplānotie darbi.
2015.gada 3.ceturksnī turpinājās darbs to aktivitāšu īstenošanā, kas saistītas ar regulāriem darbiem visa gada laikā:
– 28.septembrī notika kārtējā interešu grupas “Pašnovērtējums pēc Izcilības modeļa” tikšanās,
- tika izdots 8. KVALB E-izdevums,
- tika plānots un sagatavots jaunais – 9. E-izdevums, ko šobrīd lasāt,
- aktualizēta informācija KVALB mājas lapā un Facebook profilā.

Īstenojot 1.aktivitātē “Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana politikas veidošanas procesā” plānoto, KVALB pārstāvis NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda padomē Mikus Zelmenis ir darbojies Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas Pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju apakškomitejā un Mazo un vidējo komersantu konkurētspējas apakškomitejā kā Memoranda padomes pārstāvis. Reizi mēnesī ir šo apakškomiteju tikšanās, kurās tiek diskutēts par Eiropas Savienības struktūrfondos un Kohēzijas fondā pieejamā finansējuma apgūšanu attiecīgos apakšvirzienos - kādiem būtu jābūt kritērijiem, lai pretendētu uz finansējumu, projektu sasniedzamajiem rezultatīvajiem kritērijiem utt. Darba apjoms ir pietiekami liels, jo ir daudz iesaistīto pušu, kuru viedokļi jāsaskaņo, komentāri jāuzklausa un jāpārrunā; jāpārdomā un jāvienojas, kā nodrošināt, lai šis finansējums nonāk to rokās, kam visvairāk vajadzīgs, kur panākams lielākais ieguvums, kā izvairīties no finansējuma nelietderīgas izmantošanas.
Jāatzīmē arī, ka KVALB biedri ir izrādījuši iniciatīvu un sākuši iesaistīties to jautājumu risināšanā, kas saistās ar kvalitātes vadītāju darbam nozīmīgu jautājumu – ISO standartu jauno redakciju kvalitatīva tulkojuma nodrošināšanu; dalībai Standartizācijas tehniskajā komitejā LVS/STK 10 “Kvalitātes vadība un kvalitātes nodrošināšana” kā KVALB pārstāvis ir deleģēts KVALB biedrs R.Rudus.

Jau 2013.gadā, gatavojot projekta pieteikumu, tika izlemts, ka viens no galvenajiem pasākumiem projekta īstenošanas gaitā būs Latvijas mēroga konferences par labu pārvaldību un atklātību organizēšana. Turpinot veiksmīgo sadarbību ar Valsts kanceleju, tika paveikts ļoti plašs organizatoriskais darbs, un konference veiksmīgi notika š.g. 23.septembrī (plašāk par to varat lasīt šī izdevuma rakstā “Veiksmīgi aizvadīta konference “Labas pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”), pulcējot 100 dalībniekus no visiem Latvijas novadiem.

Ļoti laba sadarbība ir izveidojusies ar mūsu projekta sadarbības partneri – Kurzemes NVO atbalsta centru (KNVOAC). Aizvadītajā laika posmā notika intensīva viedokļu un ideju apmaiņa un tika ieplānoti vairāki reģionālie pasākumi. Žēl, ka objektīvu iemeslu dēļ uz vēlāku laiku bija jāpārceļ viens no ieplānotajiem reģionālajiem pasākumiem – Jāņa Leilanda lekcija “Sešas domāšanas cepures”. Gaidām no KNVOAC informāciju par pasākuma datumu; pasākumā aicināti piedalīties arī KVALB biedri (pasākums notiks Kuldīgā vai Talsos).
Jau minēju, ka projekta īstenošana laika ziņā ieiet noslēdzošajā posmā, tomēr ir pārliecība, ka ar projekta noslēgumu nepārtrūks sadarbība ar tā īstenošanas gaitā atrastajiem sadarbības partneriem.
Noteikti turpināsim sadarbību gan ar Valsts kanceleju, KNVOAC, gan arī ar VSIA “Latvijas Vēstnesis” (cerams oktobra beigās/novembra sākumā realizēt vēl vienu pieredzes apmaiņas vizīti par sadarbību ar ārējām institūcijām, sadarbības partneriem, autoriem, klientiem, par Labo praksi un problēmām, apmierinātības noskaidrošanu un sadarbības novērtēšanu).
Ir ieplānotas KVALB un KNVOAC dalībnieku apmācības (par ISO 9001:2015 standarta prasībām, kā arī par lēmumu pieņemšanas stratēģiju).
Ceram veiksmīgi paplašināt arī savu sadarbības partneru loku, veidojot KVALB reģionālos kompetenču centrus – vistuvākajā laikā ieplānota tikšanās ar Zemgales NVO pārstāvjiem.

Esam pateicīgi visiem, kas iesaistās projekta īstenošanā un atbalsta to gan ar savu darbu un ieguldīto laiku, gan ar ierosinājumiem un vērtējumu! Priecāsimies, ja būs interesenti, kas vēlētos iesaistīties projektā plānoto aktivitāšu īstenošanā un vēlētos uzturēt iesāktās iniciatīvas arī pēc projekta noslēguma!

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.gov.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

sif-kras-eez

Par BEQUAL.net projekta īstenošanu informē projekta vadītāja L.Radčenko: "Ir izveidota neliela informatīva brošūra par projektu, kuru projekta sadarbības partneri tulkos un izplatīs mērķauditorijai drukātā versijā. Ir pabeigts darbs pie pašnovērtējuma anketas, un drīzumā tika uzsākts darbs pie tās tulkošanas un izplatīšanas ar BEQUAL mājas lapas palīdzību. Arī BEQUAL mājas lapa www.bequal.info ir tulkota visās partnervalodās, un tikai vēl daži tulkojumi līdz šim nav pievienoti, jo lapas administratori, mūsu Grieķijas partneri, šobrīd sastapušies ar problēmām valsts līmenī, kā jau lielākā daļa organizāciju no Grieķijas, bet lapa ir aktīva visās valodās un tiek papildināta arī ar jaunumiem."