Joomla!

Veiksmīgi aizvadīta konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās"

kvalb-valstskancelej

Š.g. 23.septembrī notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) un Valsts kancelejas (VK) kopīgi organizētā konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. Konference bija līdzšinējās sadarbības starp KVALB un VK lielākais pasākums, kas sniedza daudz ierosmju un motivēja attīstīt sadarbību arī turpmāk.

Ja uzsveram, ka viens no svarīgākajiem publiskās pārvaldes mērķiem ir maza, efektīva, profesionāla un iedzīvotājiem pieejama valsts pārvalde, zinām, ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz, ka valsts pārvalde ir mazinājusi administratīvo slogu un pārskatījusi funkcijas, lai nodrošinātu vienkāršu, pārskatāmu un ērtu minimāli nepieciešamo procedūru kopumu, kas uzņēmējdarbības aktivitāti atbalsta, nevis bremzē, jāatzīst, ka virzība uz to notiek ļoti pakāpeniski.

Labas pārvaldības principa izpratne un pielietošana noteikti sekmē virzību uz efektivitāti, kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, tāpēc konferencē piesaistījām lektorus, kas sniedza savu skatījumu uz šīm problēmām gan no valsts pārvaldes un pašvaldību viedokļa, gan arī no uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un klientu viedokļa.

Atskatoties uz konferences norisi, priecē konferences laikā un starplaikos raisījušās dalībnieku diskusijas, kas apliecina skarto jautājumu aktualitāti.

Sakām lielu paldies konferences lektoriem – Valsts kancelejas direktora vietniecei Evai Upītei par “izvizināšanu” lēmumu pieņemšanas vilcieniņā un aicinājumu katram iesaistīties šajā procesā, Lietuvas Kvalitātes un inovāciju asociācijas prezidentam Dalius Serafinas par dalīšanos ar labās prakses piemēriem no Lietuvas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam Jānim Endziņam par uzņēmēju viedokli, SIA “Leilands un Putnis” projektu vadītājam, kompetentam speciālistam darba aizsardzībā Aigaram Bičekam par sakārtotas darba vides aspektu ietekmes analīzi ne tikai uz organizācijas, bet arī darbinieka darbības rezultātiem, Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktorei Imandrai Galanderei-Zīlei par izvērsto un saistošo risku vadības analīzi, pamatojoties Valsts kases pieredzē, Latvijas Pilsoniskās alianses pārstāvei Rasmai Pīpiķei par dalībnieku iekustināšanu un nevalstisko organizāciju redzējumu uz sadarbību ar valsts pārvaldi un pašvaldībām, kā arī biznesa konsultantam, pasniedzējam, Lean Six Sigma melnās jostas īpašniekam Jānim Leilandam (SIA “Leilands un Putnis”) par akcentiem uz iespējām un grūtībām efektivitātes pamatprincipu ieviešanā valsts pārvaldē un pašvaldībās.

Konferencēs dalībnieku skaits (100 dalībnieki) un spektrs – valsts organizāciju, daudzu reģionālo pašvaldību darbinieki un uzņēmumu pārstāvji, ļauj secināt, ka pasākums un skartā tematika bija saistoši un nepieciešami.

Liela nozīme konferences veiksmīgā norisē bija Banku augstskolas tehniski ļoti augstā līmenī aprīkotajai konferenču zālei un iespējai pie kafijas tases dalīties iespaidos ar citiem dalībniekiem.

Ļoti ceram, ka arī turpmāk izdosies turpināt šogad realizēto un varbūt konference par labas pārvaldības prakses problemātiku kļūs par regulāru pasākumu, iespējams- dažādojot pasākuma formātu un vairāk laika atvēlot dalībnieku diskusijām un pieredzes apmaiņas iespējām.

Vēlreiz liels paldies visiem konferences dalībniekiem, sadarbības partneriem, kas palīdzēja konferences organizatorisko jautājumu risināšanā, bet īpaši – Valsts kancelejai un personīgi – Jolantai Liepai!

Fotomirkļi no konferences:
KVALB-101   KVALB-118   KVALB-108   KVALB-127   KVALB-133   KVALB-153   KVALB-165   KVALB-181   KVALB-189   KVALB-107   KVALB-215   KVALB-121 

Konference tika organizēta Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā projekta “Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” aktivitāšu (1.aktivitāte “Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana politikas veidošanas procesā”, 2.aktivitāte “Pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšana par dažādu starptautisku standartu un normatīvo aktu prasībām un efektivitātes pilnveidošanas metodēm” un 5.aktivitāte “Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību”) ietvaros.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Latvijas valsts.
www.sif.gov.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org

sif-kras-eez