Joomla!

Praktiskais darbs NVO un valdības sadarbības memoranda padomē

09.10.2015. notika memoranda padomes NVO pārstāvju un Valsts Kancelejas vadītāja M.Krieviņa tikšanās, kurā puses plānoja savstarpējo sadarbību un iezīmēja risināmo jautājumu loku, kas risināms jaunajā memoranda padomes sasaukumā. Puses vienojās, ka sadarbība tiks strukturēta trīs lielākos blokos, kurā katrā būs konkrēti jautājumi, kas tiks risināti.

Pirmais bloks: Valsts un NVO konstruktīvas sadarbības nodrošināšana, saskaņā ar memorandu, risinot NVO sektoram nozīmīgus jautājumus:
a) NVO fonds;
b) sabiedriskā labuma statusa piešķiršanas atvieglošanas process.

Otrais bloks: NVO loma valsts pārvaldē:
a) pilsoniskā sabiedrība izglītībā;
b) NVO tēls valsts pārvaldē.

Trešais bloks: Konkrēti jautājumi, kas ir nozarēs, bet tiek “pacelti” kā memoranda padomē risināmie jautājumi, piemēram NVO iesaiste Latvijas simtgades sagaidīšanas/ atzīmēšanas procesos, bet no pilsoniskās sabiedrības viedokļa.

Visām organizācijām, kas ir parakstījušas Valdības un NVO memorandu būs iespējas sniegt savus priekšlikumus ikvienā no šiem blokiem, jo puses vienojās, ka darba plāns 2016. gadam tiks izstrādāts jau 2015. gada beigās. eLPA aicina visus interesentus būt aktīviem, tiklīdz tiks izsludināta jautājumu apkopošana Memoranda Padomes darba plānam.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/praktiskais-darbs-valdibas-un-nvo-sadarbibas-memor-6641/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez