Joomla!

Par biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežojumiem

11.12.2015. saskaņā ar 25.novembra NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē nolemto, Finanšu ministrija (FM) organizēja tikšanos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai diskutētu par Valsts ieņēmuma dienesta (VID) sagatavotajiem priekšlikumiem veikt grozījumus Biedrību un nodibinājumu likumā, kas nosaka kritērijus biedrību un nodibinājumu saimnieciskās darbības ierobežošanai. VID priekšlikumi nosaka, ka biedrība vai nodibinājums ir likvidējams, ja tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības ir 75% vai vairāk no kopējiem ieņēmumiem, vai ja ieņēmumi no saimnieciskās darbības taksācijas gada laikā ir lielāki par 180 000 EUR.

Sanāksmē nevalstisko organizāciju pārstāvji aktīvi aizstāvēja biedrību un nodibinājumu intereses, skaidrojot VID un FM pārstāvjiem iemeslus, kādēļ organizācijas veic saimniecisko darbību un kādi potenciālie draudi pastāv, ierobežojot nevalstiskā sektora darbību, kas vienlaikus nozīmē valsts budžeta ienākumu samazinājumu, kā arī pilsoniskās sabiedrības kapacitātes vājināšanu un atsevišķu mērķa grupu integrācijas sabiedriskās aktivitātēs palēlinājumu vai apturēšanu. Tāpat tika norādīts, ka jau šobrīd tiesiskais regulējums (Biedrību un nodibinājumu likuma 57.panta otrā daļa) VIDam ļauj cīnīties ar ļaunprātīgajām organizācijām bez jebkādiem Likuma grozījumiem.

Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Rasma Pīpiķe norādīja, ka FM jābūt godīgiem pret klātesošajiem un jāatklāj VID priekšlikumu patiesais uzdevums, kurš tiek veikts saskaņā ar MK 2014.gada 10.novembra sēdes protokolu “Informatīvais ziņojums “Par iespējām palielināt ieņēmumus””. Tāpat Rasma Pīpiķe ierosināja FM izveidot ekspertu darba grupu, kurā diskutēt par jautājumu, kā izskaust negodprātīgu nevalstisko organizāciju darbību.

Sanāksmes noslēgumā Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš norādīja, ka ir nepieciešams vēlreiz izvērtēt šo Likuma grozījumu lietderību, savukārt FM Nodokļu administrēšanas un grāmatvedības politikas departamenta direktore Jana Salmiņa nemainīja nostāju par Likuma grozījumu nepieciešamību un nolēma, ka 2016.gada sākumā ir sasaucama atkārtota valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju pārstāvju tikšanās.

http://www.nvo.lv/lv/news/publication/biedribu-un-nodibinajumu-saimnieciskas-darbibas-ie-6838/


Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez