Joomla!

Tiesībsarga skaidrojums par valsts pārvaldes pienākumu atbildēt uz iesniegumu

Tiesībsargs, atbildot uz sabiedrības pārstāvja jautājumu, kā rīkoties fiziskai un juridiskai personai, ja valsts vai pašvaldības iestāde likumā noteiktā kārtībā nav atbildējusi uz iesniegumu vai vēstuli, skaidro, “ka saskaņā ar Iesniegumu likuma  7.pantu iestāde ir tiesīga atstāt iesniegumu bez izskatīšanas šādos gadījumos:
1) iesniegumā nav norādīts iesnieguma iesniedzējs (fiziskajai personai — vārds, uzvārds un adrese; juridiskajai personai — nosaukums un juridiskā adrese);
2) iesniegums nav parakstīts, izņemot šā likuma 2.panta ceturtajā daļā minēto gadījumu;
3) iesnieguma saturs ir klaji aizskarošs un izaicinošs;
4) iesnieguma teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams;
5) atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies.

Iesniegumu likums paredz, ka 7.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajā gadījumā iestāde, norādot pamatojumu, informē privātpersonu, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas. Turpat noteikts, ka, ja iestāde atstājusi iesniegumu bez izskatīšanas saskaņā ar šā panta pirmās daļas 5.punktu, tomēr persona iesniedz līdzīga satura iesniegumu, to pieņem zināšanai un atbildi var nesniegt.
Saskaņā ar minēto iestāde atbildi var nesniegt tikai vienā gadījumā - ja iestāde atstājusi iesniegumu bez izskatīšanas saskaņā ar to, ka, atbilde uz iesniegumu ir dota iepriekš, un tā saturs attiecībā uz iepriekšējā iesniegumā norādītajiem tiesiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem pēc būtības nav mainījies, tomēr persona iesniedz līdzīga satura iesniegumu. Pārējos gadījumos persona ir jāinformē par to, ka iesniegums tiek atstāts bez izskatīšanas.
Atbilde uz jautājumu norādīta Iesniegumu likuma  10.pantā „Iestādes rīcības kontrole”. Tajā noteikts, ka iestādes rīcība tiek kontrolēta Valsts pārvaldes iekārtas likumā, Administratīvā procesa likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pieteikumu par administratīvo aktu vai faktisko rīcību var iesniegt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas spriedums nav pārsūdzams. Tiesas kontrolei nav pakļauts pieteikums par iesniegumu, kas minēts šā likuma 2.panta ceturtajā daļā, 7.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, kā arī jautājumi, kas izriet no šā likuma 4.panta otrās un trešās daļas, 5.panta septītās daļas, 8.panta otrās un trešās daļas.”
Līdz ar to šajā gadījumā “neatbildēšana uz iesniegumu pēc būtības ir iestādes faktiskā rīcība. Likums norāda, ka, ja atbilde uz iesniegumu sniegta, tomēr nav ievērots likumā noteiktais termiņš, iestādes rīcība ir pārsūdzama tiesā, ja privātpersona pamato, ka tādējādi tai radīts būtisks personas tiesību vai tiesisko interešu aizskārums. Iestādes nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu var lūgt tikai vienlaikus ar attiecīgā administratīvā akta vai faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu.”

Plašāka informācija: http://www.nvo.lv/lv/news/publication/tiesibsarga-skaidrojums-par-valsts-parvaldes-piena-8723/

 

Sadaļa "Līdzdalības iespējas" tiek uzturēta par projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" finansējumu.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

sif-kras-eez