Joomla!

Raksti
Latvijas Kvalitātes biedrības un EFQM sadarbība, interešu grupas darbs un BEQUAL projekta īstenošana

V.Vaščenkova,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes priekšsēdētāja vietniece

Latvijas kvalitātes biedrības un EFQM sadarbība

Latvijas kvalitātes biedrība (KVALB) 2014. gadā iesaistījās starptautiskajā organizācijā EFQM kā partneris. Tas ļauj KVALB biedriem plašākā mērā iesaistīties visaptverošajā kvalitātes vadības (izcilības pieejas) kustībā Eiropā, dalīties ar pieredzi un iegūt praktiskus ieteikumus savas organizācijas attīstībai un ikdienas problēmu risināšanai. Lai oficiāli atklātu sadarbību, 2015.gada 4.februārī tiek rīkota konference "EFQM Izcilības modelis darbībā", kurā piedalīsies EFQM pārstāvji, izcilības pieejas eksperti, kā arī iestāžu pārstāvji, kas izcilības pieejau jau ir savā iestādē ieviesuši un piekrituši dalīties ar savu pieredzi.

Lasīt tālāk...
 
KVALB biedru sadarbības platformas izstrāde

V.Galvanausks,
Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes loceklis

KVALB biedru kopsapulcē noskaidrojām, ka viena no lielākajām biedrības vērtībām ir iespēja apmainīties viedokļiem, savstarpēji bagātināties un iegūt arī pilnīgi jaunas zināšanas. Savstarpējo zināšanu apmaiņa ir ne tikai lielākā vērtība, bet arī vajadzība. Nereti pat pieredzējušiem kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem rodas jautājumi par mūžam aktuālajām lietām - vai konkrētā situācija ir neatbilstība, vai šāds procesa mērījums ir lietderīgs, kā nomērīt konkrētu procesu u.c. Šīs situācijas bieži neprasa garu un plašu teorētisku skaidrojumu par ISO 9001 vai cita standarta prasībām, kura ietvaros ir uzdots jautājums, bet vairāk parādā vēlmi dzirdēt koleģiālu skatu no malas.

Lasīt tālāk...
 
Produktu atbilstības novērtēšana

M.Zelmenis,
SIA "No manis" valdes priekšsēdētājs

Šis raksts nav sagatavots ar nolūku skaidrot kādas konkrētas nianses produktu sertifikācijā, skaidrot kārtību, vajadzīgos dokumentus utt., bet informatīvi atgādināt par situāciju Latvijā un biežākajām problēmām. 

Lasīt tālāk...
 
Darba aizsardzības risinājumi uzņēmumos. To finansēšana.

J.Jēkabsone,
SIA „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” – TUV Rheinland Grupa
Darba vides, veselības un darba aizsardzības nodaļas vadītāja

Gada pēdējā ceturksnī uzņēmumos veic nākošā gada, dažos pat turpmāko trīs gadu saimnieciskās darbības plānošanu. Varbūt tieši šajā laikā būtu lietderīgi padomāt arī par finanšu plānošanu drošības un veselības veicināšanai darba vietās ne tikai vienam gadam, bet ilgtermiņā. Vai Jūsu uzņēmumā vadošie darbinieki, kas piedalās plānošanas procesā, zina, ka 02.10.2007. MK Noteikumi nr.660 „ Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” 13.punkts nosaka, ka Darba vides iekšējās uzraudzības plānošanu darba devējs paredz un iekļauj saimnieciskās darbības plānošanā? Bieži vien šis darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plāns dzīvo savu dzīvi tikai uz papīra, bez finansiāla seguma, lai varētu uzrādīt Valsts darba inspekcijai.

Lasīt tālāk...
 
Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" aktualitātes 2015.gadā

2015.gads būs noslēdzošais gads pirmajam projektam, kam Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ieguva finansējumu, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu konkursā.

2015.gadā tiks turpinātas gan iepriekš uzsāktās aktivitātes, gan arī īstenoti vairāki jauni pasākumi.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitātes vadība augstskolu studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās

I.Degtjarjova,
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

KOPSAVILKUMS

Ievads. Pašreizējo izmaiņu procesā visā pasaulē ļoti aktuāls ir jautājums par kvalitāti un izglītības sistēmas darbības efektivitāti. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija iesaistījās vairākos procesos, kuri norisinās dažādās jomās. Katrā no tiem tiek izvirzīti mērķi un uzdevumi, regulāri notiek rezultātu analīze un perspektīvas attīstības noteikšana. Tiek strādāts pie vienotas izpratnes veidošanas gan robežkontroles, gan tautsaimniecības plānošanas, gan izglītības u. c. jomās.

Autore uzskata, ka valsts konkurētspēja un attīstība ir atkarīga no izglītības kvalitātes skolā, kas, savukārt, nevar būt realizējama bez skolotājiem, kuru kompetences pamats veidojas studiju procesā augstskolā. Valsts konkurētspēja cieši saistīta ar studiju procesa vadību augstskolā un topošo skolotāju iegūto kompetenci. Kompetence ir izglītības kvalitātes rādītājs, tāpēc skolotāju izglītības studiju programmās pamatstudiju pakāpē jānodrošina augsta studiju kvalitāte – jānodrošina skolotāja kompetenci veidojošo komponenšu ieguves iespējas. Autore ir pārliecināta, ka augsti kvalificēts skolotājs ir garants skolēna tapšanai par labu speciālistu jebkurā jomā.

Darba mērķis ir teorētiski pamatot kvalitātes vadības principu ieviešanas un skolotāja kompetences veidošanās sakarības.

Lasīt tālāk...
 
Kas ir standarts "Draudzīga organizācija" un kā tas var palīdzēt celt organizācijas vērtību?

E.Rudzāte,
SIA "Latvia Excellence" valdes locekle

Standartu “DRAUDZĪGA ORGANIZĀCIJA” ir izstrādājusi SIA “Latvia Excellence”. Tas nav starptautiski atzīts, bet ir radīts ar mērķi palīdzēt Latvijas organizācijām attīstīties, koncentrējoties uz cilvēkkapitāla attīstību. Standarts “Draudzīga organizācija” aptver visas organizācijas darbības jomas un strukturē tās astoņos principos, kuri ir balstīti uz materiālo un garīgo vērtību līdzsvarošanu.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrība iesaistās nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda darbā

M.Zelmenis,
Latvijas Kvalitātes biedrības valdes loceklis

Latvijas Kvalitātes biedrība 2012. gada 14. jūnijā parakstīja nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta (MK) sadarbības memorandu. http://kvalb.lv/paskumi/citi-pasakumi-latvija-/119-nevalstisko-organizaciju-tiksanas-ar-ministru-prezidentu-un-pievienosanas-sadarbibas-memorandam.html
Kopš tā laika Memoranda padomes sēdes aktīvi apmeklējuši Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāvji Imandra Galandere-Zīle un Mikus Zelmenis. Šobrīd Memoranda padomē ievēlēta Inese Siliņa, mūsu sadarbības partnerorganizācijas - Kurzemes NVO atbalsta centrs - direktore.

Lasīt tālāk...
 
Kvalitāte projektu vadīšanā

E.Bruņa,
Projektu vadītāju profesionālās apvienības valdes locekle

Pēdējo piecdesmit gadu laikā projektu vadība ir kļuvusi populāra pasaulē kā uzņēmējdarbībā, tā arī publiskajā pārvaldē. Kopš iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) Latvijas ieguvums ir struktūrfondu līdzekļi, kuru mērķis projektu veidā ir veicināt valsts ekonomisko un sociālo izaugsmi, tāpēc kvalitāte projektos ir ļoti aktuāla. Lai nodrošinātu ES fondu kvalitatīvu apguvi, Latvijā ir sagatavoti nepieciešamie plānošanas dokumenti, normatīvie akti un darbības programmas. Struktūrfondu finanšu līdzekļi tiek ieguldīti gan modernizējot infrastruktūru, iegādājoties iekārtas, lai veicinātu ražošanu un eksportu, gan tiek veicināta nodarbinātība un sociāli atstumto personu integrēšana sabiedrībā.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas Kvalitātes biedrība stiprina reģionālās organizācijas

I.Siliņa,
Kurzemes NVO atbalsta centra diektore

Domājot par Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) attīstību un zināšanu tālāknodošanu, biedrības vadība nolēmusi izvērst ciešāku sadarbību ar citām Latvijas biedrībām, šobrīd akcentu liekot uz reģionālo NVO atbalsta centru piedāvātajām sadarbības iespējām.

KVALB īstenotā projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” ietvaros jau kopš 2013.gada otrās puses KVALB sadarbojas ar Kurzemes NVO atbalsta centru. Kurzemes NVO atbalsta centrs ir reģionāla mēroga organizācija ar plašākajām zināšanām par NVO sektoru un tā vajadzībām Kurzemē, apvienojot teju 50 aktīvākās Kurzemes biedrības un īstenojot dažādus projektus pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Lasīt tālāk...
 
KVALB uzsāk jauna starptautiska projekta īstenošanu

Lai veicinātu izglītības kvalitāti un Eiropas Savienības ietvarstruktūras kvalitātes nodrošināšanai atpazīstamību, Latvijas Kvalitātes biedrība sadarbībā ar organizācijām no Grieķijas, Somijas un Čehijas ir uzsākusi darbu pie projekta „Labās prakses kopienas attīstība kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā”.

Projekts tika apstiprināts jaunās ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ KA2 stratēģisko partnerību konkursa ietvaros un tā mērķi ir:

Lasīt tālāk...
 
Veselības ministrijas seminārs par ārstniecības iestāžu novērtēšanas modeļa izveidi

Šī gada 12.jūnijā norisinājās Veselības ministrijas rīkotais seminārs par ārstniecības iestāžu novērtēšanas modeļa izveidi, kurā piedalījās arī KVALB valdes priekšsēdētāja vietniece Vanda Vaščenkova. Seminārā piedalījās dažādu ārstniecības iestāžu, asociāciju un biedrību pārstāvji.

Lasīt tālāk...
 
Izcilības pieeja organizācijas vadībā

V.Vaščenkova,
SIA "Eurofortis" valdes locekle

Lai organizācija varētu būt izcila un attīstītos, ir nepieciešams, lai tajā tiek pārvaldīta kvalitāte. Izcilas organizācijas ir tādas, kurās strādā apmierināti darbinieki, kurām ir apmierināti klienti un kurās tiek sastādīti un izpildīti ilgtermiņa plāni. Būt par izcilu organizāciju nenozīmē būt izciliem visā ko darām, bet gan pierādīt ikdienā, ka mums ir noteikti savi izcilības mērķi un ka mēs uz tiem tiecamies.

Lasīt tālāk...
 
Pašnovērtējums pēc EFQM Izcilības Modeļa

V.Vaščenkova,
SIA "Eurofortis" valdes locekle

Veiksmīgas organizācijas darbības nodrošināšanai iespējams izvēlēties kādu no pasaulē atzītiem trim Izcilības Modeļiem.
Izvēloties EFQM Modeli, organizācijai sevi ir jānovērtē pēc visiem deviņiem EFQM Modeļa kritērijiem (Vadība, Stratēģija, Darbinieki, Partnerības un Resursi, Procesi, Produkti un Pakalpojumi, Klientu rezultāti, Darbinieku rezultāti, Sabiedrības rezultāti, Biznesa rezultāti), pašnovērtēšanas veikšanas laikā tai jāizsaka priekšlikumi darbības uzlabošanai, tie pēc iespējas ātrāk un precīzāk jāīsteno un, visbeidzot, jāpārbauda, kā tie tika īstenoti, veicot nākamo pašnovērtēšanu, tādējādi veidojoties nepārtrauktam ciklam.

Lasīt tālāk...
 
KVALB īstenotā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" aktualitātes

M.Simonova,
projekta vadītāja

Gandrīz gadu (kopš 2013.gada 1.augusta) Latvijas Kvalitātes biedrība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projektu „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”.

2014.gada 2.ceturksnī projektā turpinājās gan 2013.gadā jau uzsāktās aktivitātes, gan tika īstenotas jaunas.

Lasīt tālāk...
 
Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balva 2014

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija sadarbībā ar Latvijas Kvalitātes biedrību aicina ārstniecības iestādes piedalīties Latvijas Ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas 2014 izcīņā.

Balvas tiks pasniegtas piecās nominācijās - Internā profila nodaļa, Ķirurģiskā profila nodaļa, Dzemdību nodaļa, Psihiatriskā profila nodaļa, Veselības centrs.

Latvijas ārstniecības iestāžu Kvalitātes balvas pirmo reizi tika pasniegtas 2013.gadā. Kvalitātes balvas izcīņas salībnieki augstu novērtēja sistēmisku pieeju kvalitātes un drošības vadības sistēmas vērtēšanai ārstniecības iestādē.

Lasīt tālāk...
 
Par interešu grupu "Procesu mērāmie kritēriji"

Mikus Zelmenis,
Latvijas Kvalitātes biedrības valdes loceklis

Šobrīd darbu ir sākusi interešu grupa “Procesu mērāmie kritēriji”. Domubiedru grupas galvenais mērķis ir radīt pamācību, pēc kuras jebkuram procesam būtu jāspēj noteikt iespējami mērāmos parametrus, lai no tiem atlasītu sev derīgos un objektīvi izmantojamos. Pirmās divas tikšanās reizes ir pavadītas diskusijās par to, ko uzskatīsim par procesu mērāmajiem kritērijiem, lai tos nejauktu ne ar procesa noslēguma rezultātu vērtējumu, ne arī atsevišķu darbību vērtējumu no to izpildītāja puses — kas procesos ir tas, ko ir vērts mērīt, kas ietekmē kopējo izpildījumu un attiecīgi klienta apmierinātību.

Lasīt tālāk...
 
Tīrākai, drošākai un veselīgākai Latvijai

Iveta Ķelpe, ES projektu eksperte

Nesen Latviju pāršalca ziņa, ka Eiropas Savienībā (ES) atļaus audzēt ģenētiski modificētu kukurūzu. Ik pa brīdim atskan runas par to, ka Eiropa mudina pāriet uz zaļākiem un videi draudzīgākiem enerģijas veidiem. Ko tad vides jomā iesaka vai nosaka ES? Un cik mūsu pašu ziņā ir veidot un noteikt? Šis raksts sniedz ieskatu par to, kā Latvijas iedzīvotāji, kas apvienojušies biedrībās un nodibinājumos, izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, īsteno un iedzīvina savas idejas dažādos Latvijas novados, lai saglabātu sava novada, pilsētas un valsts dabas skaistumu un resursus. Rakstā minēti atsevišķi piemēri, kas ir gan kā informācijas un praktisku padomu avots, gan arī kā idejas līdzīgiem projektiem, kurus varētu pieteikt ES finansējumam nākotnē.

Lasīt tālāk...
 
ISO/TS 16949 - starptautiskais kvalitātes sistēmu standarts autobūvē

Ieskats vēsturē
Kvalitātes sistēmas autobūvē ir lietotas gadiem. Pirmsākumos detaļu piegādātājiem bija jāievieš BS 5750, kas kļuva par ISO 9000 sērijas kvalitātes pārvaldības sistēmu standartu pamatu. ISO 9000 tika veidots kā vispārīgs standarts, ar tā prasībām ne vienmēr pietika, kā rezultātā tika attīstītas autobūvei paredzētas standarta versijas. Amerikas Savienotajās Valstīs Ford, General Motors un Chrysler izveidoja QS9000, kur vienotā dokumentā noteica prasības saviem piegādātājiem. Vienlaicīgi Francijā, Vācijā un Itālijā izveidoja līdzīgas kvalitātes sistēmu prasības (EAQF, VDA6.1, AVSQ), kā rezultātā piegādātājiem, īpaši tiem, kas piegādāja daļas dažādiem autoražotājiem, bija jāizpilda atšķirīgas kvalitātes sistēmu prasības ar pēc būtības vienu mērķi. Radās kopīga vajadzība šīs prasības harmonizēt, tāpēc nodibināja International Automotive Task Force (IATF), kurā ietilpa pārstāvji no gandrīz visiem lielākajiem Eiropas un Ziemeļamerikas autoražotājiem, to piegādātājiem un tirdzniecības asociācijām. Sadarbībā ar International Organization for Standardization (ISO), komisija izveidoja un publicēja ISO/TS 16949:1999. Prasības tika izveidotas balstoties uz čertiem iepriekšējiem standartiem: QS9000, VDA6.1 (Vācija), EAQF (Francija) un AVSQ (Itālija). Jānorāda, ka pēc būtības ISO/TS 16949 nav standarts, bet tehniskā specifikācija, kaut mēdz lietot abus apzīmējumus. Tā kā ISO/TS 16949 ietver ISO 9001 standartu un veiksmīgi harmonizē prasības piegādātāju kvalitātes pārvaldības sistēmām visā pasaulē, šo tehnisko specifikāciju mēdz saukt par standartu, kas nozarei nosaka īpašas kvalitātes pārvaldības sistēmu pamatprasības, kas veicina nepārtrauktu attīstību un būtiski samazina brāķu iespējamību, vienlaicīgi samazinot gan ražošanas atlikumu daudzumu, gan vienkāršo piegādes ķēdi.

Lasīt tālāk...
 
LOPEC piedāvā e-apmācības "Lean Logistics"

ScreenShot374

Zinošā sabiedrībā, kur prasības pēc iemaņām, kompetencēm un zināšanām nemitīgi pieaug un mainās, mūžizglītība ir nozīmīgākā stratēģija, ko izmantot, lai piemērotu cilvēku darbaspējas jaunajām prasībām, kā arī nodrošinātu nodarbinātības iespējas darba vidē. Labs piemērs ir izmaiņas loģistikas pakalpojumu vidē – jauni pakalpojumi un procesi tuvu ražotnēm aizvien tiek iekļauti loģistikas uzņēmumu darbības portfolio, tādējādi ikdienas uzdevumi kvalificētajiem darbiniekiem nemitīgi mainās.

Pēdējo gadu laikā šo darba uzdevumu izpildei un vadībai tika paaugstināti un piemēroti principi, pieejas veidi un metodes. Tas iekļauj arī tādu inovatīvu tendenču, kā Lean ražošanas principu ieviešanu loģistikā. Kvalificētajiem darbiniekiem ar zemāku izglītības līmeni šīs praktiskās iemaņas parasti netiek atklātas. Šīs atšķirības izglītības līmeņos varētu palīdzēt atrisināt dalība trešā līmeņa izglītības programmās, tomēr parasti tas nav iespējams izglītības likumu un sertifikācijas prasību dēļ, kas saistītas ar esošo izglītības līmeni.

Rūpniecības nozare ir viena no Eiropas nozīmīgākajiem ekonomisko resursiem, pienesot teju 15% no kopējā IKP, līdztekus nodrošinot 34,8 miljonus darba vietu.

Lasīt tālāk...
 
Par nozaru specifiskajiem standartiem

Mikus Zelmenis, SIA "No manis" valdes priekšsēdētājs

Mūsdienās ar ISO 9001 standartu organizācijā nevienu vairs nepārsteigt, šis standarts ir ierasts visdažādākajās organizācijās. Darba aizsardzības prasību ievērošana arī uzskatāma par normu. Normatīvie akti motivē piedomāt par vides jautājumiem, kaut vai radot iespējas ietaupīt, vācot un šķirojot atkritumus pat vismazākajā organizācijā. Attiecīgi ir pēdējais laiks sekot tendencēm pasaulē un ieviest nozaru specifiskos standartus, kas parādītu attiecīgo organizāciju piederību noteiktai kategorijai un kompetenci savā jomā.

Laikam ejot, arī ārvalstu sadarbības partneriem vairs nepietiek ar “iesācēja komplektu”, viņi vēlas būt pārliecināti, ka organizācija ne tikai seko līdzi saviem procesiem, bet zina arī to, kā pieņemts strādāt noteiktās nozarēs. Diemžēl šajā ziņā Latvijai nav ar ko lepoties, jo nozaru specifiskie standarti (gan procesiem, gan produktiem/pakalpojumiem) pārāk bieži tiek atlikti uz vēlāku laiku. Agri vai vēlu iestājas situācija, kurā izrādās, ka konkurentiem Lietuvā, Igaunijā, nemaz nerunājot par citām Eiropas valstīm, ir sakārtoti visi sertifikāti, bet Latvijas uzņēmumam ne. Situācija, kurā pat mazai organizācijai pēkšņi vajadzīgas piecām zīmēm rakstāmas summas sertifikācijai, nav ārkārtas gadījums, bet realitāte Latvijā. Konkurenti, gadu no gada pakāpeniski mazliet ieguldot nozaru specifisko jautājumu sakārtošanā un sertificēšanā, izstumj no tirgus pat līdz šim labus uzņēmumus.

Lasīt tālāk...
 


2 lapa no 3