Joomla!

Nevalstisko organizāciju tikšanās ar Ministru prezidentu un pievienošanās sadarbības memorandam

Latvijas Kvalitātes biedrība š.g. 14.jūnijā parakstīja Nevalstisko organizāciju (NVO) un Ministru kabineta sadarbības memorandu.

Sanāksmes laikā NVO bija iespēja ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski pārrunāt aktuālākās problēmas sabiedrības līdzdalībā, kā arī paust viedokļus un priekšlikumus. Tāpat sanāksmē tika pārrunāta NVO līdzdalība Nacionālā attīstības plāna izstrādē.
Vairāk informācijas par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandu lasiet šeit - http://ww2.mk.gov.lv/content/informacija-par-nvo-un-ministru-kabineta-sadarbibas-memorandu/

Memoranda mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē, tādējādi veicinot demokrātiskas valsts pamatelementa – pilsoniskās sabiedrības attīstību. Šobrīd memorandu ir parakstījušas 305 organizācijas.

Memorandā tiek paredzēti  šādi līdzekļi mērķa sasniegšanai:
- Izveidot efektīvu mehānismu Memoranda īstenošanas pārraudzībai.
- Izglītot sabiedrību par pilsonisko līdzdalību.
- Izglītot valsts pārvaldes darbiniekus par NVO darbību.
- Sekmēt caurskatāmu un pieejamu NVO finansējuma avotu izmantošanu.
- Sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO.

Memorands paredz sekmēt:
- NVO pārstāvju līdzdalību saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās padomēs, darba grupās
- NVO informēšanu par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot lēmumu pamatojumu.
- NVO iespēju sekot līdzi tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei.

Lai veicinātu Memoranda īstenošanu, ir izveidota Memoranda īstenošanas padome - konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt Memorandā noteikto mērķu sasniegšanu ietverto principu īstenošanu valsts pārvaldē.