Joomla!

Par projektu

LV

fonds

kvalb nvo

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma" (vairāk par EEZ finanšu instrumentu un programmu "NVO fonds" var uzzināt šeit).

Jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" un tiek gatavoti sadarbības līgumi, lai saņemtu programmas līdzfinansējumu 2013.gadam.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes piecos galvenajos virzienos:

I Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana politikas veidošanas procesā
KVALB dalības nodrošināšana un sabiedrības iesaistīšana rīcībpolitiku veidojošās darba grupās, sniegti priekšlikumi, organizēti informatīvi pasākumi un ekspertu gatavotas publikācijas par efektīvas pārvaldības principiem un labas prakses piemēriem.

II KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošana
- Izstrādāts KVALB vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokuments;
- Izveidota KVALB vadības sistēma un izstrādātas pamatdarbības procesu kartes.

III KVALB reģionālo atbalsta centru izveide
KVALB reģionālo atbalsta centru darbs tiks organizēts izveidotā sadarbības tīkla ietvaros un tiks nodrošināta darba grupu sanāksmju un reģionālo pasākumu organizēšana par labu pārvaldību Latvijā un ārvalstīs, veicinot reģionālo attīstību un līdzsvarotību.

IV KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana
- Biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības un dalība citu Latvijas un ārvalstu NVO rīkotajos pasākumos;
- Pieredzes apmaiņas pasākumi NVO labas prakses pārņemšanai.

V Labas pārvaldības principu popularizēšana un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšana
Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību, pieaicinot Latvijas profesionāļus un pasaules mēroga ekspertus, vienlaikus piesaistot jaunus biedrus un papildu finansējuma avotus KVALB ilglaicīgai darbības nodrošināšanai.

Norises vieta: Rīga un Kurzemes reģions, izveidojot sadarbības tīklu Latvijas reģionos.

2013.gada darba plāna mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un KVALB darbību Ministru kabineta noteikumu 698 4.punktā minētajā apakšprogrammas atbalsta jomās - laba pārvaldība un atklātība, kā arī demokrātija un līdzdalības demokrātija, uzsākot KVALB darbības paplašināšanu no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, organizējot darba grupas un uzsākot reģionālo atbalsta centru izveidi, kā arī stiprinot KVALB un KNVOAC institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izstrādājot vidēja termiņa stratēģisko dokumentu, uzsākot vismaz vienas interešu grupas darbības nodrošināšanu un organizējot biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācība par dažādu interešu grupu vadīšanu, izmantojot projektu vadības principus un apgūstot līderības pamatus, pasākumu moderēšanu, diskusiju plānošanu un vadību, stiprinot KVALB un KNVOAC kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, 2013.gada darba plāna ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. Apzinātas līdzdalības iespējas valsts pārvaldes un NVO sektora un rīcībpolitiku veidojošās darba grupās.
2. KVALB Interešu grupu izveidošana un darbības nodrošināšana labas pārvaldības principu popularizēšanai un līdzdalības veicināšanai.
3. KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveide caur Latvijas NVO sadarbības tīkla izveidi.
4. Uzsākta pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas NVO labas prakses apgūšanai NVO pārvaldības sistēmas izveidē un darba organizēšanā.
5. KVALB vidēja termiņa stratēģiskā dokumenta izstrāde KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai.
6. KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana, veicot KVALB, KNVOAC biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības par pasākumu organizēšanu un vadīšanu.
7. Regulāra ceturkšņa elektroniska informatīva izdevuma izveide un izdošana, labas pārvaldības principu popularizēšanai un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšanai.
8. Izpēte par sociālo mediju izmantošanu KVALB darbības mērķu un labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai pilsoniskajai sabiedrībai.
9. KVALB dalība citu Latvijas NVO rīkotajos pasākumos, lai paplašinātu sadarbības iespējas KVALB darbības mērķu sasniegšanai.
10. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
1
1. Projekta administrēšana sekmīgai projekta īstenošanai.

 

ENG

fonds

 kvalb nvo


By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure” (more information about EEA Financial Mechanism and programme “NGO fund” here).

The application assessment stage closed on July and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

Activities in five main directions will be carried out during the project:

I Promoting participation of the civil society in policy-making process

Ensured participation of KVALB and society involvement in policy-making work groups, provided proposals, informative events and expert publications on effective management principles and good practice examples.

II Improvement of KVALB management and participation model

- Elaborated KVALB medium-term strategic planning document;

- Formed KVALB management system and developed basic activity process maps.

III Foundation of KVALB regional support centres

The work of KVALB regional support centres will be managed within the created cooperation network, providing organisation of work group meetings and regional events on good management in Latvia and foreign countries, thus supporting regional development and balance.

IV Improvement of KVALB and KNVOAC member professional skills and knowledge

- Member and volunteer training, and participation in other Latvian and foreign NGO organised events;

- Experience exchange events to adopt good practice of NGO.

V Promotion of good management principles and civil society understanding

Organise a conference in Latvia on good management and transparency, inviting Latvian professionals and world renowned experts, at the same time recruiting new members and attracting additional funding to ensure KVALB long-term operation.

Area of activity: Riga and Kurzeme Region, establishing co-operation network in Latvian regions.

The object of the 2013 work plan is to strengthen the civil society in Latvia, as well as KVALB activity within the sub-programme support areas stated in paragraph 4 of the Regulations No. 698 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia – good governance and transparency, and democracy and participatory democracy. Thus it will begin KVALB activity expansion from a local level to a national level organization, arranging work groups and the creation of regional support centres, as well as strengthening KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity, developing a medium term strategic document, initiating the activity provision of at least one interest group, and organizing member and volunteer training on managing various interest groups by using Project management principles and acquiring fundamentals of leadership, event moderation, discussion planning and management, and strengthening of KVALB and KNVOAC capacity, and providing financial support.

To achieve the goal of the project, such activities will be carried within the work plan of 2013:

1. Information gathered on involvement possibilities in state administration, NGO sector and policy-making work groups.

2. Creation and support of KVALB interest groups to promote good management principles and involvement in processes.

3. Foundation of KVALB regional support / competencies centres through creating a Latvian NGO cooperation network.

4. Experience exchange with other Latvian NGOs to adopt good practice on NGO management system creation and task management.

5. Development of KVALB medium-term strategic planning document for the improvement of KVALB management and involvement model.

6. Improvement of KVALB and KNVOAC member professional skills and knowledge by training members and volunteers on event organization and management.

7. Development and publication of a quarterly electronic newsletter to promote good management principles and understanding of the civil society.

8. Research on social media use to promote KVALB aims and good management principles to a larger part of the civil society.

9. Participation in events organized by other Latvian NGOs to expand cooperation possibilities for the attainment of KVALB objectives.

10. Informative and publicity events about the implementation of the project.

11. Project administration for its successful implementation.