Joomla!

Par projekta uzsākšanas publicitātes pasākumu

LV

fonds

kvalb nvo

2013.gada 5.septembrī "Maritim Park Hotel" notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB)  uzsāktā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību"  publicitātes pasākums ar moto: "Nāc un uzzini! Nāc un iesaisties! Nāc un piedalies!".

Pasākumā ar informāciju par Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammu "NVO darbības atbalsta programma", kā arī par KVALB projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" pastāstīja projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle (ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Pasākuma otrajā daļā interesenti tika iepazīstināti ar informāciju par konkursa „Starptautiskā kvalitātes inovāciju balva 2013” norisi, pieteikšanās kārtību, vērtēšanas kritērijiem un pagājušā gada uzvarētāju atziņām par inovāciju ieviešanas aspektiem dažādās organizācijās.

Pasākumu apmeklēja 25 dalībnieki, kas pārstāvēja gan valsts, gan privātas organizācijas un NVO sektoru.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

On September 5, 2013 a publicity event "Come and discover! Come and join! Come and participate!" for the Latvian Society for Quality (KVALB) begun project „For sustainable development with good management” took place at “Maritim Park Hotel” in Riga.

During the event the project’s manager Imandra Galandere-Zīle introduced attendees with information about the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”, as well as the KVALB project "For sustainable development with good management". More information on this can be found here.

The second part of the event was dedicated to introducing the participants with information about the Quality Innovation of the Year Competition, and how to apply for it. The evaluation criteria were also explained, and last year’s participants shared their experience and insights about the aspects of implementing innovations at various organizations.

The event was attended by 25 participants, representing both the public and the private sectors, as well as NGOs.


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.