Joomla!

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" īstenošanas pirmā gada apskats

LV

fonds

kvalb nvo

Ir noslēdzies Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” pirmais gads. 

Atskatoties uz paveikto – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle:

„Projekta ieviešanas pirmais gads bija labs atspēriena punkts biedrības attīstībai un mērķu īstenošanai. Projektā plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas un ambiciozas. Ir gandarījums, ka sekmīgas projekta komandas darba rezultātā ir izdevies īstenot visas 2013.gadā plānotās aktivitātes un sagatavot darba plānu nākamajam 2014.gadam.

Ir īstenotas aktivitātes - vidēja termiņa KVALB organizācijas darbības stratēģijas izstrāde, KVALB reģionālo kompetenču centru attīstības iniciatīvas sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pieredzes apmaiņas vizītes uz Talsu nevalstiskajām organizācijām labas prakses pārņemšanai NVO darba organizēšanā, KVALB interešu grupu darbības nolikuma izstrāde, biedrības mājaslapas www.kvalb.lv pilnveidošana (par to iespējams uzzināt arī biedrības E-izdevumā Nr.1). Gada nogalē ir turpināts aktīvs darbs pie pārējo projekta aktivitāšu īstenošanas.

2013.gada novembrī ir izveidots KVALB informatīvais buklets biedrības darbības popularizēšanai, kurā ir ietverta informācija par biedrības misiju, vīziju un mērķiem, galvenajiem sadarbības partneriem un sasniegumiem, par to, ko biedrība piedāvā biedriem un par KVALB biedru ieguvumiem, iestājoties un darbojoties biedrībā.

Decembrī ir noslēdzies KVALB biedru un brīvprātīgo apmācību cikls par pasākumu moderēšanu un interešu grupas vadīšanu, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi.

Kā nozīmīga aktivitāte minama uzsāktā sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. Sadarbības rezultātā 2013.gada decembrī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības pirmais kopīgi organizētais pasākums - domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, uzsverot labas pārvaldības nozīmīgumu valsts pārvaldes darba organizēšanā un paužot apņemšanos arī turpmāk organizēt regulārus valsts pārvaldes kvalitātes vadītāju diskusiju pasākumus, un Latvijas Kvalitātes biedrības valdes locekle Imandra Galandere-Zīle, izsakot gandarījumu par kopējas sadarbības veidošanu un kvalitātes vadības jautājumu aktualizēšanu valsts pārvaldē. Diskusiju seminārā piedalījās dažādu nozaru valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji. Ar savu pieredzi dalījās Zāļu valsts aģentūras kvalitātes vadītāja I.Amerika, Banku augstskolas Rektora asistente kvalitātes vadības un administratīvajos jautājumos S.Bērziņa un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante J.Liepa. Pasākums noslēdzās ar aktīvām dalībnieku diskusijām un vienošanos 2014.gadā turpināt pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

Projekta ietvaros 2013.gada decembrī KVALB dalībnieki piedalījās KVALB sadarbības partnera Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) rīkotajā pasākumā, kurā tika atzīmēta gan KNVOAC 15 gadu jubileja, gan arī konference, kuras mērķis bija veicināt Kurzemes pašvaldību labās pārvaldības principu ievērošanu sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un savstarpējās labās prakses nodošanu.

Tāpat arī gada nogalē ir veikts izpētes darbs par sociālo mediju izmantošanas iespējām KVALB darbības mērķu sasniegšanai. 2014.gadā ir plānots uzsākt aktīvāku sociālo mediju izmantošanu labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai sabiedrībai.

Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada novembrim, aicinām KVALB biedrus un interesentus izrādīt iniciatīvu, aktīvāk iesaistīties biedrības darbā un piedalīties kopīgo mērķu sasniegšanā.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.”


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

 

The first year of the Latvian Society for Quality’s implemented European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management” has concluded.

Project manager Imandra Galandere-Zīle took a look back at 2013:

“The first year of implementing the project has been a good push for the Latvian Society’s for Quality (KVALB) development and goal employment. Activities within the 2013 project plan were very ambitious. There is satisfaction that with successful team-work all planned activities have been carried out and a work plan for 2014 has been prepared.

Activities carried out in 2013 include the development of KVALB medium-term organization strategy, KVALB regional competencies centre development initiative in co-operation with Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC), experience exchange visits to Talsi NGOs to adopt good practice in NGO management, development of KVALB interest group activity provisions, and improvement of the KVALB web page www.kvalb.lv. Active work on other project activities continued at the end of the year.

To popularize KVALB activities, an informative brochure was made in November, which includes information about KVALB mission, vision and goals, its main partners, achievements, as well as information on what we offer our members and what are the benefits from joining KVALB.

December also marked the conclusion of the KVALB member and volunteer training cycle on event moderation and interest group managing, where all participants gained new knowledge and experience.

Last year KVALB also began collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration, which has to be mentioned as a significant achievement. The partnership produced the first jointly organized event in December – a discussion seminar for the interest group “Quality management in state administration”. Eva Upīte, Deputy Director of the State Chancellery, said the opening remarks at the seminar, emphasizing the importance of good management in the organization of state administration work and expressing determination to organize regular state administration quality manager discussion events henceforward. The discussion was also opened by Imandra Galandere-Zīle, KVALB Member of the Board, who expressed her satisfaction about the creation of the mutual co-operation and the highlighting of quality management issues in the state administration. Representatives from various state administration institutions, including the State Chancellery, the State Agency of Medicines and BA School of Business and Finance, participated. The event concluded with active discussions and an agreement to continue experience exchange events in 2014 to promote good management principles and develop quality management within the state administration.

Within the project framework, in December KVALB members participated in its partner’s KNVOAC event, celebrating both its 15th anniversary, and a conference that promoted complying with good management principles within Kurzeme municipalities for collaboration with the civil society and mutual good practice exchange.

Another activity that took place at the end of 2013, was a research on social media use possibilities to reach KVALB goals. It is planned to begin a wider use of social media in 2014 to promote the use of good management principles to a larger part of the society.

Since the implementation period will continue until November 2015, we encourage KVALB members and interested parties to take a more active part in the work of KVALB, as well as to join us in achieving our mutual goals.

The object of the project is to promote the understanding of the civil society on good management, including quality management, by expanding KVLAB activities to national level by creating regional support centres. It is also planned to strengthen KVALB capacity by both training members, and improving its activity, as well as gaining experience in NGO management.”


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.