Joomla!

Turpinās projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" īstenošana

LV

fonds

kvalb nvo

Kopš 2013.gada 1.augusta Latvijas Kvalitātes biedrība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projektu „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”.

Par projekta īstenošanas gaitu – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle:

Turpinot 2013.gadā iesākto, šajā gadā noris aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

Sekmīgi turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. 2014.gada janvārī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības otrais kopīgi organizētais pasākums - domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, informējot par aktualitātēm valsts pārvaldē. Par ilggadēju pieredzi kvalitātes un risku vadības sistēmas sekmīgā uzturēšanā un pilnveidošanā valsts pārvaldes iestādē stāstīja Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore I.Galandere-Zīle. Savukārt I.Kausa, Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktora vietniece, sniedza vērtīgu ieskatu par apmeklēto Valsts pārvaldes kvalitātes konferenci Lietuvā. 2014.gadā plānots turpināt organizēt regulārus pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

Martā notika KVALB biedru un brīvprātīgo apmācības par sociālo mediju izmantošanu, gūstot jaunas zināšanas efektīvākai sociālo mediju izmantošanai KVALB darba pilnveidošanai. Tāpat arī uzsākta divu sociālo mediju (Facebook un LinkedIn) izmantošana.

Tiek attīstīta sadarbība ar Kurzemes NVO atbalsta centru, plānojot reģionālu informatīvu pasākumu organizēšanu, veicinot labas pārvaldības principu popularizēšanu un ieviešanu Latvijā un tās reģionos.

Projekta ietvaros tiek pilnveidota biedrības mājaslapa www.kvalb.lv un regulāri tiek ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitātēm un līdzdalības iespējām. Biedrības mājaslapas sadaļā „Projekti” var arī sekot līdzi visām projekta plānotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

Since August 1, 2013 the Latvian Society for Quality (KVALB) is implementing the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management”.

Project manager Imandra Galandere-Zīle on the course of implementation:

Continuing what was started in 2013, this year has also begun with busy work on activity implementation.

Successful collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration continues. The second State Chancellery and KVALB jointly organised event took place in January. The discussion seminar for the interest group “Quality management in state administration” was opened by Eva Upīte, Deputy Director of the State Chancellery, who also informed about current events and news in the state administration. Imandra Galandere-Zīle, Director of the Quality and Risk Management Department of the Treasury, shared her experiences in successful maintenance and improvement of quality and risk management systems in state administration, whereas Ilze Kausa, Deputy Director of the Treasury Quality and Risk Management Department, shared her insights of the 7th European Quality Conference of EUPAN (European Public Administration Network) that took place in Lithuania in October 2013. Regular experience exchange events will take place also later in 2014 to popularise good management principles and continue development of quality management in the state administration.

In March KVALB organised a seminar for its members and volunteers on the use of social media. All gained knowledge for more efficient use of social media, and also on how to improve KVALB work by it. The Latvian Society of Quality has now joined two new platforms: Facebook and LinkedIn.

Collaboration with Kurzeme NGO Support Centre also continues to develop. Currently it involves planning organisation of regional informative events, as well as promoting the popularisation and implementation of good management principles in Latvia and its regions.

Within the framework of the project, KVALB web page www.kvalb.lv is improved and updated on a regular basis with the latest information about project activities and involvement opportunities. All information about planned activities and achieved results of the project is available under the section ‘Projects’ of the web page.

The object of the project is to promote the understanding of the civil society on good management, including quality management, by expanding KVLAB activities to national level by creating regional support centres. It is also planned to strengthen KVALB capacity by both training members, and improving its activity, as well as gaining experience in NGO management.” 


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.