Joomla!

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" aktualitātes 2015.gada 1.ceturksnī

A.Putne, projekta vadītāja

2015.gads būs noslēdzošais gads pirmajam projektam, kam Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) ieguva finansējumu, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammas "NVO darbības atbalsta programma" projektu konkursā.

2015.gadā jāīsteno ieplānotais deviņu aktivitāšu ietvaros. 2015.gada 1.ceturksnī turpinājās jau pagājušā gada beigās uzsāktie darbi pie projekta aktivitāšu īstenošanas, lai sekmīgi pabeigtu projekta realizāciju.

Turpinot sadarbību ar Valsts kanceleju interešu-diskusiju pasākumu organizēšanā, ir notikusi interešu grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” tikšanās – š.g. 23.aprīlī. Šajā reizē tas bija praktiskais seminārs par tēmu „Praktiskā risku vērtēšana”.
Šīs aktivitātes ietvaros KVALB mājas lapā sadaļā „Līdzdalības iespējas” (http://kvalb.lv/noderga-informcija/ldzdalbas-iespjas.html) tiek publicēta informācija par sabiedrības iesaistīšanās iespējām – projektiem, apmācībām, semināriem v.c.
KVALB valdes priekšsēdētājs Dzintars Putnis ir iesaistījies Nacionālās akreditācijas padomes un tās Ētikas komisijas darbā, lai veicinātu LATAK (Latvijas akreditācijas biroja) darbības uzlabošanu un piedāvāto pakalpojumu pilnveidošanu un kvalitātes paaugstināšanu.

Darbību ir uzsākusi interešu-diskusiju grupa „Pašnovērtēšana pēc Izcilības modeļa”, pirmais grupas pasākums - 20.aprīlī, nākošais - 18.maijā.

15.janvārī notika otrais pieredzes apmaiņas pasākums VSIA „Latvijas Vēstnesis” par tēmu „Personāls. Tā plānošana, vadīšana, apmācības. Apmierinātības noteikšana. Motivēšana. Darbinieku sasniegumi, iesaistīšanās. Formālie un neformālie pasākumi”.

Š.g. 4.februārī notika KVALB organizētā EFQM konference „Izcilības pieeja – pamats ilgtermiņa attīstībai”. Konferencē piedalījās 20 dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem un organizācijām, lektori no Vācijas, Francijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Konferencē tika sniegta informācija par EFQM modeļa būtību, pielietojumu, kā arī praktiskās ieviešanas pieredzi, ieguvumiem un veiksmīgas prakses piemēriem.

Š.g. 5.-6.februārī notika KVALB organizētā 3.starptautiskā Kvalitātes konference „Izrāviena vadība” un 2 autorsemināri (konferencē piedalījās 112 dalībnieki, autorsemināros – 54 dalībnieki), tika piesaistīti lektori no Somijas, Vācijas Lielbritānijas un Latvijas. Lekciju tēmas bija saistītas ar dažādu standartu pielietojuma analīzi gan no teorētiskā, gan praktiskā aspekta, kā arī ar labās prakses piemēru analīzi konkrētos uzņēmumos.
Konferences netika plānotas projekta pasākumu ietvaros, tāpēc netika dokumentētas atbilstoši projekta publicitātes prasībām, bet šo pasākumu dalībnieki guva plašu informāciju par dažādu starptautisku standartu un normatīvo aktu prasībām, un efektīvas darbības pilnveidošanas metodēm, izmantojot labas prakses piemērus.

31.martā KVALB biedru sapulces/projekta publicitātes pasākuma laikā KVALB biedriem bija iespēja noklausīties lekciju „Risku vadība Kvalitātes vadības sistēmā. Kā to ietekmē izmaiņas ISO 9001:2015”.

Turpinās sadarbība ar Kurzemes NVO Atbalsta centru (KNVOAC), plānojot KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanu. Plānota arī KVALB un citu valstu NVO pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, tajā skaitā citu valstu NVO labās prakses piemēru izpēte, piemēram - kā organizēt NVO patstāvīgu un pašorganizējošos diskusiju/interešu grupu darbību, labās prakses piemēri biedrības reģionālo nodaļu darbu organizēšanā un pārvaldībā.

Liels izaicinājums KVALB būs Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību. Konference notiks š.g. 23.septembrī. Konferenci organizējam, sadarbojoties ar Valsts kanceleju.

Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada novembrim, aicinām KVALB biedrus un interesentus aktīvi iesaistīties biedrības darbā, lai kopīgi īstenotu projekta mērķus un attīstītu KVALB darbību aizvien plašāk.
Ja Jums ir idejas, ieceres, konkrēti ierosinājumi kādas biedrības darba jomas uzlabošanai, dažādošanai, priecāsimies tās uzklausīt un mēģināsim atrast domubiedrus, lai šīs idejas veiksmīgi realizētu!

 

Projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" tiek realizēts ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
www.sif.lv   www.eeagrants.lv   www.eeagrants.org   
fonds