Joomla!

Noslēdzies projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību"

LV

sif-kras-eez

kvalb nvo

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma".
2013.gada jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību".

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis bija stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta īstenošanas laikā ir izdevies īstenot uzstādītos mērķus, caur projekta aktivitātēm popularizējot labas pārvaldības un atklātības, kā arī demokrātijas un līdzdalības demokrātijas principus, uzsākot paplašināt KVALB darbību no vietēja līmeņa organizācijas uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot 2 reģionālos atbalsta centrus, sadarbojoties Kurzemē ar Kurzemes NVOAC (KNVOAC) un Zemgalē ar Zemgales NVOAC (ZNVOAC), stiprinot gan KVALB, gan KNVOAC un ZNVOAC institucionālo kapacitāti un, kā arī ar biedrības organizēto pasākumu palīdzību un plānoto projektu īstenošanu piesaistot finansiālu atbalstu biedrības darba atbalstam un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā:

1. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanā politikas veidošanas procesā nodrošināta, KVALB biedriem iesaistoties darba grupās un organizācijās (piem., Ministru kabineta Memoranda padomes darbā; darba grupa (pēc KVALB iniciatīvas) labojumu izstrādāšanai Profesiju klasifikatorā (sadarbība ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju), darbība LATAK padomē un standartizācijas tehniskajā komisijā, KVALB brīvprātīgo iesaistīšanās LVS organizētajā jauno ISO standarta redakciju tulkošanā, diskusiju grupa Valsts kancelejā). Izmantojot biedrības informatīvās iespējas, tika organizēti informatīvi un apmācību pasākumi par starptautisko standartu prasībām (īpaši aktuāli šobrīd, kad ir apstiprinātas ISO 9001 un ISO 14000 jaunās versijas). Veiksmīga ir sadarbība ar Valsts kanceleju. Caur šīm aktivitātēm ir veicināta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās un aizvien labāka izpratne par labas pārvaldības principiem un to īstenošanu sabiedrības interesēs.

2. Tika noorganizētas 4 apmācības KVALB un KNVOAC dalībnieku (biedru un brīvprātīgā darba veicēju) profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanai (apmācību tēmas –moderēšana/pasākumu un interešu grupu vadīšana; sociālo mediju izmantošanas iespējas; risku vadība kvalitātes vadības sistēmās; lēmumu pieņemšana un veiksmīgi principi komunikācijā un vadībā). Projekta īstenošanas gaitā notikuši arī vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi un braucieni citu NVO labās pieredzes pārņemšanai. Veiksmīgi attīstījusies un paplašinājusies arī KVALB starptautiskā sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas u.c. valstu organizācijām.

3. Izstrādāts biedrības vidēja termiņa stratēģiskais dokuments, kā arī pamatdarbības procesu karte. Projekta darbības laikā biedrībā darbojās vairākas interešu grupas, ko plānots turpināt arī pēc projekta darbības beigām. Veikts biedrības darba novērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa un apkopoti ieteikumi biedrības darbības uzlabošanai. Gan stratēģiskā dokumenta, gan procesu kartes izstrādē un interešu grupu darbības nodrošināšanā lielu ieguldījumu deva biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

4. Tika uzsākts un veiksmīgi turpinājās darbs pie KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveides, sadarbojoties ar KNVOAC, veidojot Latvijas NVO sadarbības tīklu. Šobrīd KVALB ir 2 reģionālie atbalsta centri – Kurzemē (KNVOAC, Talsi/Kuldīga) un Zemgalē (ZNVOAC, Jelgavā). Lai veicinātu labas pārvaldības principu popularizēšanu un paplašinātu KVALB sasniegto informatīvo zonu, sadarbības ietvaros tika organizēta virkne reģionālo tikšanos, pieredzes apmaiņas un izglītojoši informatīvu pasākumu, semināru par labas pārvaldības principiem, organizāciju kapacitātes stiprināšanas iespējām.

5. Veiksmīgi tika noorganizēta Latvijas mēroga konference par labas pārvaldības principiem – 2015.gada 23.septembrī notika konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. KVALB sadarbības partneris konferences organizēšanā bija Valsts kanceleja. Konferences lektori bija Latvijas un Baltijas profesionāļi un eksperti. Katru gadu KVALB organizē arī starptautisku konferenci par labas pārvaldības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējām, kurās kā lektori un eksperti piedalās pasaules līmeņa profesionāļi. Šo aktivitāšu rezultātā ir izdevies piesaistīt jaunus biedrus, ar starptautisko konferenču organizēšanu - arī papildu finanšu avotus.

6. Visā projekta īstenošanas gaitā tika nodrošināta plaša KVALB, KNVOAC un pilsoniskajai sabiedrībai pieejama informācija par projekta īstenošanas gaitu (projekta publicitātes pasākumi, KVALB un KNVOAC mājaslapu pilnveidošana, aktuālas informācijas izvietošana un izplatīšana biedrības organizētajos pasākumos, 2 tirāžās izdots KVALB buklets).

Visas uzsāktās aktivitātes tiks turpinātas arī pēc projekta īstenošanas perioda beigām.

 

ENG

sif-kras-eez

 kvalb nvo


By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”.
The application assessment stage closed on July, 2013 and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”.

Project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

During the implementation of the project the Latvian Society for Quality (KVALB) has successfully carried out its objectives – popularise the principles of good management and transparency, as well as the principles of democracy and participatory democracy, initiate the KVALB activity transition to a national level organization by creating two regional support centres in cooperation with Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC) and Zemgale NGO Centre (ZNVOC), thus strengthening the institutional capacity of all organizations mentioned above, and attract financial support with the help of the society’s organized events and implementation of planned projects for the continuous activity of the society, as well as involvement in the policy and decision making processes:

1. To encourage the participation of the civic society in the policy making process, members of the Latvian Society of Quality (KVALB) have taken part in work groups and organizations (e.g. work on the Cabinet of Ministers Memorandum council, a work group created on KVALB initiative (in cooperation with the Ministries of Welfare, and Education and Science) to make corrections to the Profession classificator of the Republic of Latvia, activity on the council of the Latvian National Accreditation Bureau, as well as the standardization technical commission, volunteer participation in the Latvian national standardization body’s Latvian Standard organized translation of the new ISO standards editions, discussion group at the State Chancellery). Using the society’s informative platform KVALB organized informative and training events on international standard requirements (particularly necessary with the new editions of the ISO 9001 and ISO 14000). A successful cooperation with the State Chancellery has been formed. Through all these activities participation of the civic society has been encouraged, as well as a better understanding of the principles of good management and their implementation for the interests of the society.

2. Altogether four trainings were organized for participants of KVALB and KNVOAC (both members and volunteers) to improve their professional knowledge and skills (training topics: moderating/ event and interest group hosting; social media using possibilities; risk management in quality management systems; decision making and successful communication and management principles). During the implementation of the project there have also been several experience exchange events and trips to other NGOs. KVALB has developed a successful international cooperation with organizations in Estonia, Lithuania, Finland and other countries.

3. The KVALB medium-term strategic document has been developed, as well as the principal activity process map. During the implementation of the project several interest groups operated and their activity is planned to continue after the end of the project. An evaluation of KVALB according to the EFQM Excellence model was carried out and suggestions for improvement of the society’s activity were summarized. A great contribution to the development of both the strategic document and the process map, as well as the activity of the interest groups was the volunteer work of the society’s members.

4. Work on KVALB regional support/ competence centre development was begun and successfully continued in cooperation with KNVOAC, thus creating a Latvian NGO cooperation network. Currently KVALB has two regional support centres – in Kurzeme region (KNVOAC in Talsi/ Kuldīga) and in Zemgale region (ZNVOC in Jelgava). To encourage the popularization of good management principles and broaden the informative area of KVALB, several regional meetings, experience exchange and educationally informative events, seminars on good management principles and organization capacity strengthening possibilities were organized within the cooperation.

5. A nationwide conference on good management principles was successfully organized. The conference “Good management practice and efficiency in state administration and municipalities” took place on 23 September 2015. KVALB partner in organizing the conference was the State Chancellery. The conference speakers were professionals and experts from Latvia and the Baltic states. Every year KVALB also organizes an international conference on good management, quality and efficiency improvement where the speakers are established world level professionals in their field. These activities have helped to attract new members, but the international conferences – additional financial resources.

6. During the whole time of the project implementation information about it (publicity events, KVALB and KNVOAC home page improvement, publications of the latest information and its distribution at events organized by the society, as well as two circulations of the KVALB brochure were issued) was available to KVALB, KNVOAC members and the civic society.

All launched activities will be continued after the end of the project implementation.