Joomla!

Valsts kase pirmā no valsts iestādēm saņem jaunā starptautiskā standarta ISO 9001:2015 sertifikātu

Sekmīgi noslēdzoties Valsts kases kvalitātes vadības sistēmas uzraudzības auditam, Valsts kase pirmā no valsts pārvaldes iestādēm sertificēta atbilstoši jaunā starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Ievērojot starptautiskā standarta ISO 9001:2015 jaunās versijas prasības, audita laikā vērtēta iestādes vadības demonstrētā līderība, iestādes mērķu plānošana un sasniegšana, ārējo un iekšējo faktoru ietekmes pārraudzība, risku vadība, komunikācijas procesu organizētība, ieinteresēto pušu apzināšana un to prasību iekļaušana iestādes darbības procesos, kā arī darbinieku iesaiste un informētība par vadības lēmumiem.

Auditori atzinīgi novērtēja, ka minētās jomas Valsts kasē ir noteiktas un vadītas jau pirms šo prasību definēšanas jaunajā starptautiskajā standartā.

Audita laikā gūta pārliecība, ka kopš 2006. gada ieviestā kvalitātes vadības sistēma ir efektīvi uzturēta, vērsta uz attīstību un nodrošina nepārtrauktu Valsts kases darbības pilnveidošanu un sniegto pakalpojumu atbilstību valsts un tās iedzīvotāju interesēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Sertificēta visa Valsts kases darbības sfēra: valsts budžeta izpilde, valsts parāda vadība, naudas līdzekļu un valsts aizdevumu vadība, Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības maksājumu un sertifikācijas iestādes funkciju realizācija.

Kā īpašu paraugu un labo praksi Valsts kases darbībā auditori novērtēja:

  • kvalitātes vadības sistēmas detalizācijas pakāpi un procesu izsekojamību;
  • stratēģisko vadību, komunikācijas procesu efektīvu pārvaldību, nodrošinot zināšanu saglabāšanu un veiksmīgu apriti iestādē;
  • informācijas tehnoloģiju pārvaldības rīkus;
  • efektīvu personāla vadību.

Auditu veica akreditēta auditoru kompānija SIA „LRTDEA” TUV Rheinland grupa.

Latvijas Kvalitātes biedrība apsveic savus biedrus:
Valsts kasi ar pirmo ISO 9001:2015 standarta sertifikātu un sertificētāju - SIA "LRTDEA" TUV Rheinland grupa!

                                    Valsts Kase                               TUV Rheinland Grupa ISO