Joomla!

Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) valdes pienākumi un atbildības jomas

18.12.2017. notika pirmā jaunievēlētās KVALB valdes sēde.
Darba kārtībā - valdes locekļu pienākumu un atbildības jomu sadale.

Par KVALB valdes priekšsēdētaju ievēlēts Mikus Zelmenis, par KVALB valdes priekšsēdētāja vietnieci - Liāna Kivliņa.
Gan Mikus, gan Liāna darbojās jau iepriekšējā KVALB valdes sastāvā, tāpēc novēlam viņiem veiksmi un izdošanos turpmākajos darbos jaunajos amatos!

Valdes sēdes turpinājumā tika disutēts par KVALB darbības jomām un atbildību sadalījumu.
Diskusiju rezultātā tika izdalītas 6 darbības jomas (darbs ar biedriem, izglītošanās, projekti un lielie pasākumi,sadarbība, mārketings, finanšu vadība). Katrā no darbības jomām izdalītas vairākas aktivitātes. Par dažām jomām turpmāk būs atbildīgs viens valdes loceklis, bet citās jomās īstenojamās aktivitātes ir specifiskas,turklāt dažiem valdes locekļiem ir vairāku gadu pieredze šo aktivitāšu īstenošanā, piemēram, M.Zelmenim - Kvalitātes inovāciju balvas konkursa organizēšanā un Dz.Putnim - Kvalitātes konferences organizēšanā, līdz ar to šajās darbības jomās nav viena atbildīgā par visu jomu, bet atbildīgie par katru no aktivitātēm.

KVALB darbības jomas un atbildīgie:
KVALB darb jomas 108- darbs ar biedriem (informācija biedriem, KVALB mājas lapa/Facebook, valdes sēžu protokoli, informācijas atjaunošana, jaunu biedru piesaiste) - Kristīne Meistare
- izglītošanās:
   mācības, semināri - Daiga Eklone
   pieredzes apmaiņa - Liāna Kivliņa
- projekti un lielie pasākumi:
   Kvalitātes inovāciju balva - Mikus Zelmenis 
   Kvalitātes konference - Dzintars Putnis
   projekti (finansējuma piesaistīšanai) - atbildīgo nosaka, iegūstot finansējumu
- sadarbība:
   citas biedrības, augstskolas - Liāna Kivliņa
   valsts pārvalde - Dzintars Putnis
   organizācijas citās valstīs (EFQM, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Ukrainas Kvalitātes   
   biedrības/asociācijas) - Dzintars Putnis
- mārketings
(biedrības popularizēšana, informācija medijiem) - Mikus Zelmenis
- finanšu vadība
- Mikus Zelmenis