Joomla!

Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību
Noslēdzies projekts "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību"

LV

sif-kras-eez

kvalb nvo

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma".
2013.gada jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību".

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis bija stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta īstenošanas laikā ir izdevies īstenot uzstādītos mērķus, caur projekta aktivitātēm popularizējot labas pārvaldības un atklātības, kā arī demokrātijas un līdzdalības demokrātijas principus, uzsākot paplašināt KVALB darbību no vietēja līmeņa organizācijas uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot 2 reģionālos atbalsta centrus, sadarbojoties Kurzemē ar Kurzemes NVOAC (KNVOAC) un Zemgalē ar Zemgales NVOAC (ZNVOAC), stiprinot gan KVALB, gan KNVOAC un ZNVOAC institucionālo kapacitāti un, kā arī ar biedrības organizēto pasākumu palīdzību un plānoto projektu īstenošanu piesaistot finansiālu atbalstu biedrības darba atbalstam un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā:

1. Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšanā politikas veidošanas procesā nodrošināta, KVALB biedriem iesaistoties darba grupās un organizācijās (piem., Ministru kabineta Memoranda padomes darbā; darba grupa (pēc KVALB iniciatīvas) labojumu izstrādāšanai Profesiju klasifikatorā (sadarbība ar Labklājības ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju), darbība LATAK padomē un standartizācijas tehniskajā komisijā, KVALB brīvprātīgo iesaistīšanās LVS organizētajā jauno ISO standarta redakciju tulkošanā, diskusiju grupa Valsts kancelejā). Izmantojot biedrības informatīvās iespējas, tika organizēti informatīvi un apmācību pasākumi par starptautisko standartu prasībām (īpaši aktuāli šobrīd, kad ir apstiprinātas ISO 9001 un ISO 14000 jaunās versijas). Veiksmīga ir sadarbība ar Valsts kanceleju. Caur šīm aktivitātēm ir veicināta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās un aizvien labāka izpratne par labas pārvaldības principiem un to īstenošanu sabiedrības interesēs.

2. Tika noorganizētas 4 apmācības KVALB un KNVOAC dalībnieku (biedru un brīvprātīgā darba veicēju) profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošanai (apmācību tēmas –moderēšana/pasākumu un interešu grupu vadīšana; sociālo mediju izmantošanas iespējas; risku vadība kvalitātes vadības sistēmās; lēmumu pieņemšana un veiksmīgi principi komunikācijā un vadībā). Projekta īstenošanas gaitā notikuši arī vairāki pieredzes apmaiņas pasākumi un braucieni citu NVO labās pieredzes pārņemšanai. Veiksmīgi attīstījusies un paplašinājusies arī KVALB starptautiskā sadarbība ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas u.c. valstu organizācijām.

3. Izstrādāts biedrības vidēja termiņa stratēģiskais dokuments, kā arī pamatdarbības procesu karte. Projekta darbības laikā biedrībā darbojās vairākas interešu grupas, ko plānots turpināt arī pēc projekta darbības beigām. Veikts biedrības darba novērtējums pēc EFQM Izcilības modeļa un apkopoti ieteikumi biedrības darbības uzlabošanai. Gan stratēģiskā dokumenta, gan procesu kartes izstrādē un interešu grupu darbības nodrošināšanā lielu ieguldījumu deva biedrības biedru brīvprātīgais darbs.

4. Tika uzsākts un veiksmīgi turpinājās darbs pie KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveides, sadarbojoties ar KNVOAC, veidojot Latvijas NVO sadarbības tīklu. Šobrīd KVALB ir 2 reģionālie atbalsta centri – Kurzemē (KNVOAC, Talsi/Kuldīga) un Zemgalē (ZNVOAC, Jelgavā). Lai veicinātu labas pārvaldības principu popularizēšanu un paplašinātu KVALB sasniegto informatīvo zonu, sadarbības ietvaros tika organizēta virkne reģionālo tikšanos, pieredzes apmaiņas un izglītojoši informatīvu pasākumu, semināru par labas pārvaldības principiem, organizāciju kapacitātes stiprināšanas iespējām.

5. Veiksmīgi tika noorganizēta Latvijas mēroga konference par labas pārvaldības principiem – 2015.gada 23.septembrī notika konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. KVALB sadarbības partneris konferences organizēšanā bija Valsts kanceleja. Konferences lektori bija Latvijas un Baltijas profesionāļi un eksperti. Katru gadu KVALB organizē arī starptautisku konferenci par labas pārvaldības, kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas iespējām, kurās kā lektori un eksperti piedalās pasaules līmeņa profesionāļi. Šo aktivitāšu rezultātā ir izdevies piesaistīt jaunus biedrus, ar starptautisko konferenču organizēšanu - arī papildu finanšu avotus.

6. Visā projekta īstenošanas gaitā tika nodrošināta plaša KVALB, KNVOAC un pilsoniskajai sabiedrībai pieejama informācija par projekta īstenošanas gaitu (projekta publicitātes pasākumi, KVALB un KNVOAC mājaslapu pilnveidošana, aktuālas informācijas izvietošana un izplatīšana biedrības organizētajos pasākumos, 2 tirāžās izdots KVALB buklets).

Visas uzsāktās aktivitātes tiks turpinātas arī pēc projekta īstenošanas perioda beigām.

 

ENG

sif-kras-eez

 kvalb nvo


By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”.
The application assessment stage closed on July, 2013 and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”.

Project supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

During the implementation of the project the Latvian Society for Quality (KVALB) has successfully carried out its objectives – popularise the principles of good management and transparency, as well as the principles of democracy and participatory democracy, initiate the KVALB activity transition to a national level organization by creating two regional support centres in cooperation with Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC) and Zemgale NGO Centre (ZNVOC), thus strengthening the institutional capacity of all organizations mentioned above, and attract financial support with the help of the society’s organized events and implementation of planned projects for the continuous activity of the society, as well as involvement in the policy and decision making processes:

1. To encourage the participation of the civic society in the policy making process, members of the Latvian Society of Quality (KVALB) have taken part in work groups and organizations (e.g. work on the Cabinet of Ministers Memorandum council, a work group created on KVALB initiative (in cooperation with the Ministries of Welfare, and Education and Science) to make corrections to the Profession classificator of the Republic of Latvia, activity on the council of the Latvian National Accreditation Bureau, as well as the standardization technical commission, volunteer participation in the Latvian national standardization body’s Latvian Standard organized translation of the new ISO standards editions, discussion group at the State Chancellery). Using the society’s informative platform KVALB organized informative and training events on international standard requirements (particularly necessary with the new editions of the ISO 9001 and ISO 14000). A successful cooperation with the State Chancellery has been formed. Through all these activities participation of the civic society has been encouraged, as well as a better understanding of the principles of good management and their implementation for the interests of the society.

2. Altogether four trainings were organized for participants of KVALB and KNVOAC (both members and volunteers) to improve their professional knowledge and skills (training topics: moderating/ event and interest group hosting; social media using possibilities; risk management in quality management systems; decision making and successful communication and management principles). During the implementation of the project there have also been several experience exchange events and trips to other NGOs. KVALB has developed a successful international cooperation with organizations in Estonia, Lithuania, Finland and other countries.

3. The KVALB medium-term strategic document has been developed, as well as the principal activity process map. During the implementation of the project several interest groups operated and their activity is planned to continue after the end of the project. An evaluation of KVALB according to the EFQM Excellence model was carried out and suggestions for improvement of the society’s activity were summarized. A great contribution to the development of both the strategic document and the process map, as well as the activity of the interest groups was the volunteer work of the society’s members.

4. Work on KVALB regional support/ competence centre development was begun and successfully continued in cooperation with KNVOAC, thus creating a Latvian NGO cooperation network. Currently KVALB has two regional support centres – in Kurzeme region (KNVOAC in Talsi/ Kuldīga) and in Zemgale region (ZNVOC in Jelgava). To encourage the popularization of good management principles and broaden the informative area of KVALB, several regional meetings, experience exchange and educationally informative events, seminars on good management principles and organization capacity strengthening possibilities were organized within the cooperation.

5. A nationwide conference on good management principles was successfully organized. The conference “Good management practice and efficiency in state administration and municipalities” took place on 23 September 2015. KVALB partner in organizing the conference was the State Chancellery. The conference speakers were professionals and experts from Latvia and the Baltic states. Every year KVALB also organizes an international conference on good management, quality and efficiency improvement where the speakers are established world level professionals in their field. These activities have helped to attract new members, but the international conferences – additional financial resources.

6. During the whole time of the project implementation information about it (publicity events, KVALB and KNVOAC home page improvement, publications of the latest information and its distribution at events organized by the society, as well as two circulations of the KVALB brochure were issued) was available to KVALB, KNVOAC members and the civic society.

All launched activities will be continued after the end of the project implementation.


 
Veiksmīgi aizvadīta konference "Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās"

kvalb-valstskancelej

Nozīmīgākais Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB) īstenotā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" pasākums 2015.gadā - Latvijas mēroga konference par labu pārvaldību un atklātību".
Š.g. 23.septembrī notika KVALB un Valsts kancelejas (VK) kopīgi organizētā konference “Laba pārvaldības prakse un efektivitāte valsts pārvaldē un pašvaldībās”. Konference bija līdzšinējās sadarbības starp KVALB un VK lielākais pasākums, kas sniedza daudz ierosmju un motivēja attīstīt sadarbību arī turpmāk.

Ja uzsveram, ka viens no svarīgākajiem publiskās pārvaldes mērķiem ir maza, efektīva, profesionāla un iedzīvotājiem pieejama valsts pārvalde, zinām, ka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz, ka valsts pārvalde ir mazinājusi administratīvo slogu un pārskatījusi funkcijas, lai nodrošinātu vienkāršu, pārskatāmu un ērtu minimāli nepieciešamo procedūru kopumu, kas uzņēmējdarbības aktivitāti atbalsta, nevis bremzē, jāatzīst, ka virzība uz to notiek ļoti pakāpeniski.

Labas pārvaldības principa izpratne un pielietošana noteikti sekmē virzību uz efektivitāti, kvalitāti un ilgtspējīgu attīstību, tāpēc konferencē piesaistījām lektorus, kas sniedza savu skatījumu uz šīm problēmām gan no valsts pārvaldes un pašvaldību viedokļa, gan arī no uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un klientu viedokļa.

Lasīt tālāk...
 
Turpinās projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" īstenošana

LV

fonds

kvalb nvo

Kopš 2013.gada 1.augusta Latvijas Kvalitātes biedrība īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projektu „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību”.

Par projekta īstenošanas gaitu – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle:

Turpinot 2013.gadā iesākto, šajā gadā noris aktīvs darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.

Sekmīgi turpinās sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. 2014.gada janvārī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības otrais kopīgi organizētais pasākums - domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, informējot par aktualitātēm valsts pārvaldē. Par ilggadēju pieredzi kvalitātes un risku vadības sistēmas sekmīgā uzturēšanā un pilnveidošanā valsts pārvaldes iestādē stāstīja Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktore I.Galandere-Zīle. Savukārt I.Kausa, Valsts kases Kvalitātes un risku vadības departamenta direktora vietniece, sniedza vērtīgu ieskatu par apmeklēto Valsts pārvaldes kvalitātes konferenci Lietuvā. 2014.gadā plānots turpināt organizēt regulārus pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

Martā notika KVALB biedru un brīvprātīgo apmācības par sociālo mediju izmantošanu, gūstot jaunas zināšanas efektīvākai sociālo mediju izmantošanai KVALB darba pilnveidošanai. Tāpat arī uzsākta divu sociālo mediju (Facebook un LinkedIn) izmantošana.

Tiek attīstīta sadarbība ar Kurzemes NVO atbalsta centru, plānojot reģionālu informatīvu pasākumu organizēšanu, veicinot labas pārvaldības principu popularizēšanu un ieviešanu Latvijā un tās reģionos.

Projekta ietvaros tiek pilnveidota biedrības mājaslapa www.kvalb.lv un regulāri tiek ievietota aktuālā informācija par projekta aktivitātēm un līdzdalības iespējām. Biedrības mājaslapas sadaļā „Projekti” var arī sekot līdzi visām projekta plānotajām aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

Since August 1, 2013 the Latvian Society for Quality (KVALB) is implementing the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management”.

Project manager Imandra Galandere-Zīle on the course of implementation:

Continuing what was started in 2013, this year has also begun with busy work on activity implementation.

Successful collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration continues. The second State Chancellery and KVALB jointly organised event took place in January. The discussion seminar for the interest group “Quality management in state administration” was opened by Eva Upīte, Deputy Director of the State Chancellery, who also informed about current events and news in the state administration. Imandra Galandere-Zīle, Director of the Quality and Risk Management Department of the Treasury, shared her experiences in successful maintenance and improvement of quality and risk management systems in state administration, whereas Ilze Kausa, Deputy Director of the Treasury Quality and Risk Management Department, shared her insights of the 7th European Quality Conference of EUPAN (European Public Administration Network) that took place in Lithuania in October 2013. Regular experience exchange events will take place also later in 2014 to popularise good management principles and continue development of quality management in the state administration.

In March KVALB organised a seminar for its members and volunteers on the use of social media. All gained knowledge for more efficient use of social media, and also on how to improve KVALB work by it. The Latvian Society of Quality has now joined two new platforms: Facebook and LinkedIn.

Collaboration with Kurzeme NGO Support Centre also continues to develop. Currently it involves planning organisation of regional informative events, as well as promoting the popularisation and implementation of good management principles in Latvia and its regions.

Within the framework of the project, KVALB web page www.kvalb.lv is improved and updated on a regular basis with the latest information about project activities and involvement opportunities. All information about planned activities and achieved results of the project is available under the section ‘Projects’ of the web page.

The object of the project is to promote the understanding of the civil society on good management, including quality management, by expanding KVLAB activities to national level by creating regional support centres. It is also planned to strengthen KVALB capacity by both training members, and improving its activity, as well as gaining experience in NGO management.” 


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.


 
Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" īstenošanas pirmā gada apskats

LV

fonds

kvalb nvo

Ir noslēdzies Latvijas Kvalitātes biedrības īstenotā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” pirmais gads. 

Atskatoties uz paveikto – projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle:

„Projekta ieviešanas pirmais gads bija labs atspēriena punkts biedrības attīstībai un mērķu īstenošanai. Projektā plānotās aktivitātes bija ļoti intensīvas un ambiciozas. Ir gandarījums, ka sekmīgas projekta komandas darba rezultātā ir izdevies īstenot visas 2013.gadā plānotās aktivitātes un sagatavot darba plānu nākamajam 2014.gadam.

Ir īstenotas aktivitātes - vidēja termiņa KVALB organizācijas darbības stratēģijas izstrāde, KVALB reģionālo kompetenču centru attīstības iniciatīvas sadarbībā ar Kurzemes NVO atbalsta centru, pieredzes apmaiņas vizītes uz Talsu nevalstiskajām organizācijām labas prakses pārņemšanai NVO darba organizēšanā, KVALB interešu grupu darbības nolikuma izstrāde, biedrības mājaslapas www.kvalb.lv pilnveidošana (par to iespējams uzzināt arī biedrības E-izdevumā Nr.1). Gada nogalē ir turpināts aktīvs darbs pie pārējo projekta aktivitāšu īstenošanas.

2013.gada novembrī ir izveidots KVALB informatīvais buklets biedrības darbības popularizēšanai, kurā ir ietverta informācija par biedrības misiju, vīziju un mērķiem, galvenajiem sadarbības partneriem un sasniegumiem, par to, ko biedrība piedāvā biedriem un par KVALB biedru ieguvumiem, iestājoties un darbojoties biedrībā.

Decembrī ir noslēdzies KVALB biedru un brīvprātīgo apmācību cikls par pasākumu moderēšanu un interešu grupas vadīšanu, gūstot jaunas zināšanas un pieredzi.

Kā nozīmīga aktivitāte minama uzsāktā sadarbība ar Valsts kanceleju publiskās pārvaldes labas pārvaldības attīstības jomā. Sadarbības rezultātā 2013.gada decembrī notika Valsts kancelejas un Latvijas Kvalitātes biedrības pirmais kopīgi organizētais pasākums - domubiedru grupas „Kvalitātes vadība valsts pārvaldē” diskusiju seminārs. Semināru atklāja Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja E.Upīte, uzsverot labas pārvaldības nozīmīgumu valsts pārvaldes darba organizēšanā un paužot apņemšanos arī turpmāk organizēt regulārus valsts pārvaldes kvalitātes vadītāju diskusiju pasākumus, un Latvijas Kvalitātes biedrības valdes locekle Imandra Galandere-Zīle, izsakot gandarījumu par kopējas sadarbības veidošanu un kvalitātes vadības jautājumu aktualizēšanu valsts pārvaldē. Diskusiju seminārā piedalījās dažādu nozaru valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji. Ar savu pieredzi dalījās Zāļu valsts aģentūras kvalitātes vadītāja I.Amerika, Banku augstskolas Rektora asistente kvalitātes vadības un administratīvajos jautājumos S.Bērziņa un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta konsultante J.Liepa. Pasākums noslēdzās ar aktīvām dalībnieku diskusijām un vienošanos 2014.gadā turpināt pieredzes apmaiņas pasākumus labas pārvaldības principu popularizēšanai un valsts pārvaldes kvalitātes vadības jomas attīstībai.

Projekta ietvaros 2013.gada decembrī KVALB dalībnieki piedalījās KVALB sadarbības partnera Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) rīkotajā pasākumā, kurā tika atzīmēta gan KNVOAC 15 gadu jubileja, gan arī konference, kuras mērķis bija veicināt Kurzemes pašvaldību labās pārvaldības principu ievērošanu sadarbībai ar pilsonisko sabiedrību un savstarpējās labās prakses nodošanu.

Tāpat arī gada nogalē ir veikts izpētes darbs par sociālo mediju izmantošanas iespējām KVALB darbības mērķu sasniegšanai. 2014.gadā ir plānots uzsākt aktīvāku sociālo mediju izmantošanu labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai sabiedrībai.

Tā kā projekta īstenošanas laiks ir līdz 2015.gada novembrim, aicinām KVALB biedrus un interesentus izrādīt iniciatīvu, aktīvāk iesaistīties biedrības darbā un piedalīties kopīgo mērķu sasniegšanā.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par labu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, paplašinot Latvijas Kvalitātes biedrības darbību nacionālā līmenī, veidojot reģionālos kompetenču centrus. Tāpat arī ir plānots stiprināt biedrības kapacitāti, gan apmācot biedrus, gan pilnveidojot KVALB darbību, kā arī gūstot pieredzi NVO darbības organizēšanā.”


Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

 

The first year of the Latvian Society for Quality’s implemented European Economic Area (EEA) Financial Mechanism project “For sustainable development with good management” has concluded.

Project manager Imandra Galandere-Zīle took a look back at 2013:

“The first year of implementing the project has been a good push for the Latvian Society’s for Quality (KVALB) development and goal employment. Activities within the 2013 project plan were very ambitious. There is satisfaction that with successful team-work all planned activities have been carried out and a work plan for 2014 has been prepared.

Activities carried out in 2013 include the development of KVALB medium-term organization strategy, KVALB regional competencies centre development initiative in co-operation with Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC), experience exchange visits to Talsi NGOs to adopt good practice in NGO management, development of KVALB interest group activity provisions, and improvement of the KVALB web page www.kvalb.lv. Active work on other project activities continued at the end of the year.

To popularize KVALB activities, an informative brochure was made in November, which includes information about KVALB mission, vision and goals, its main partners, achievements, as well as information on what we offer our members and what are the benefits from joining KVALB.

December also marked the conclusion of the KVALB member and volunteer training cycle on event moderation and interest group managing, where all participants gained new knowledge and experience.

Last year KVALB also began collaboration with the State Chancellery in the area of good management development in public administration, which has to be mentioned as a significant achievement. The partnership produced the first jointly organized event in December – a discussion seminar for the interest group “Quality management in state administration”. Eva Upīte, Deputy Director of the State Chancellery, said the opening remarks at the seminar, emphasizing the importance of good management in the organization of state administration work and expressing determination to organize regular state administration quality manager discussion events henceforward. The discussion was also opened by Imandra Galandere-Zīle, KVALB Member of the Board, who expressed her satisfaction about the creation of the mutual co-operation and the highlighting of quality management issues in the state administration. Representatives from various state administration institutions, including the State Chancellery, the State Agency of Medicines and BA School of Business and Finance, participated. The event concluded with active discussions and an agreement to continue experience exchange events in 2014 to promote good management principles and develop quality management within the state administration.

Within the project framework, in December KVALB members participated in its partner’s KNVOAC event, celebrating both its 15th anniversary, and a conference that promoted complying with good management principles within Kurzeme municipalities for collaboration with the civil society and mutual good practice exchange.

Another activity that took place at the end of 2013, was a research on social media use possibilities to reach KVALB goals. It is planned to begin a wider use of social media in 2014 to promote the use of good management principles to a larger part of the society.

Since the implementation period will continue until November 2015, we encourage KVALB members and interested parties to take a more active part in the work of KVALB, as well as to join us in achieving our mutual goals.

The object of the project is to promote the understanding of the civil society on good management, including quality management, by expanding KVLAB activities to national level by creating regional support centres. It is also planned to strengthen KVALB capacity by both training members, and improving its activity, as well as gaining experience in NGO management.”


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.

The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.


 
Par projekta uzsākšanas publicitātes pasākumu

LV

fonds

kvalb nvo

2013.gada 5.septembrī "Maritim Park Hotel" notika Latvijas Kvalitātes biedrības (KVALB)  uzsāktā projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību"  publicitātes pasākums ar moto: "Nāc un uzzini! Nāc un iesaisties! Nāc un piedalies!".

Pasākumā ar informāciju par Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammu "NVO darbības atbalsta programma", kā arī par KVALB projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" pastāstīja projekta vadītāja Imandra Galandere-Zīle (ar prezentāciju iespējams iepazīties šeit.

Pasākuma otrajā daļā interesenti tika iepazīstināti ar informāciju par konkursa „Starptautiskā kvalitātes inovāciju balva 2013” norisi, pieteikšanās kārtību, vērtēšanas kritērijiem un pagājušā gada uzvarētāju atziņām par inovāciju ieviešanas aspektiem dažādās organizācijās.

Pasākumu apmeklēja 25 dalībnieki, kas pārstāvēja gan valsts, gan privātas organizācijas un NVO sektoru.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

ENG

fonds

 kvalb nvo

On September 5, 2013 a publicity event "Come and discover! Come and join! Come and participate!" for the Latvian Society for Quality (KVALB) begun project „For sustainable development with good management” took place at “Maritim Park Hotel” in Riga.

During the event the project’s manager Imandra Galandere-Zīle introduced attendees with information about the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure”, as well as the KVALB project "For sustainable development with good management". More information on this can be found here.

The second part of the event was dedicated to introducing the participants with information about the Quality Innovation of the Year Competition, and how to apply for it. The evaluation criteria were also explained, and last year’s participants shared their experience and insights about the aspects of implementing innovations at various organizations.

The event was attended by 25 participants, representing both the public and the private sectors, as well as NGOs.


Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.


 
Par projektu

LV

fonds

kvalb nvo

2012.gada nogalē Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) uzsāka projekta pieteikuma sagatavošanu Sabiedrības integrācijas fonda un Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2009-2014 programmas "NVO fonds" apakšprogrammā "NVO darbības atbalsta programma" (vairāk par EEZ finanšu instrumentu un programmu "NVO fonds" var uzzināt šeit).

Jūlijā noslēdzās pieteikumu izvērtēšanas posms un ar gandarījumu saņēmām ziņu, ka Sabiedrības integrācijas fonds ir apstiprinājis KVALB iesniegto projektu "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" un tiek gatavoti sadarbības līgumi, lai saņemtu programmas līdzfinansējumu 2013.gadam.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Kopējais projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013. - 30.11.2015.
Projekta īstenošanā KVALB sadarbības partneris ir Kurzemes NVO atbalsta centrs ( KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv ).

Projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības izpratni par labu pārvaldību un atklātību, kas vērsta uz Latvijas ilgtspējas nodrošināšanu, paplašinot KVALB darbību no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, izveidojot reģionālos atbalsta centrus, kā arī veicinot KVALB un KNVOAC institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšanu regulārai un ilglaicīgai līdzdalībai rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Projekta ietvaros tiks veiktas aktivitātes piecos galvenajos virzienos:

I Pilsoniskās sabiedrības līdzdalības veicināšana politikas veidošanas procesā
KVALB dalības nodrošināšana un sabiedrības iesaistīšana rīcībpolitiku veidojošās darba grupās, sniegti priekšlikumi, organizēti informatīvi pasākumi un ekspertu gatavotas publikācijas par efektīvas pārvaldības principiem un labas prakses piemēriem.

II KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošana
- Izstrādāts KVALB vidēja termiņa stratēģiskās plānošanas dokuments;
- Izveidota KVALB vadības sistēma un izstrādātas pamatdarbības procesu kartes.

III KVALB reģionālo atbalsta centru izveide
KVALB reģionālo atbalsta centru darbs tiks organizēts izveidotā sadarbības tīkla ietvaros un tiks nodrošināta darba grupu sanāksmju un reģionālo pasākumu organizēšana par labu pārvaldību Latvijā un ārvalstīs, veicinot reģionālo attīstību un līdzsvarotību.

IV KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana
- Biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības un dalība citu Latvijas un ārvalstu NVO rīkotajos pasākumos;
- Pieredzes apmaiņas pasākumi NVO labas prakses pārņemšanai.

V Labas pārvaldības principu popularizēšana un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšana
Latvijas mēroga konferences organizēšana par labu pārvaldību un atklātību, pieaicinot Latvijas profesionāļus un pasaules mēroga ekspertus, vienlaikus piesaistot jaunus biedrus un papildu finansējuma avotus KVALB ilglaicīgai darbības nodrošināšanai.

Norises vieta: Rīga un Kurzemes reģions, izveidojot sadarbības tīklu Latvijas reģionos.

2013.gada darba plāna mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā un KVALB darbību Ministru kabineta noteikumu 698 4.punktā minētajā apakšprogrammas atbalsta jomās - laba pārvaldība un atklātība, kā arī demokrātija un līdzdalības demokrātija, uzsākot KVALB darbības paplašināšanu no vietējā līmeņa uz nacionāla līmeņa organizāciju, organizējot darba grupas un uzsākot reģionālo atbalsta centru izveidi, kā arī stiprinot KVALB un KNVOAC institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, izstrādājot vidēja termiņa stratēģisko dokumentu, uzsākot vismaz vienas interešu grupas darbības nodrošināšanu un organizējot biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācība par dažādu interešu grupu vadīšanu, izmantojot projektu vadības principus un apgūstot līderības pamatus, pasākumu moderēšanu, diskusiju plānošanu un vadību, stiprinot KVALB un KNVOAC kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu. 

Lai sasniegtu projekta mērķi, 2013.gada darba plāna ietvaros tiks veiktas šādas aktivitātes:

1. Apzinātas līdzdalības iespējas valsts pārvaldes un NVO sektora un rīcībpolitiku veidojošās darba grupās.
2. KVALB Interešu grupu izveidošana un darbības nodrošināšana labas pārvaldības principu popularizēšanai un līdzdalības veicināšanai.
3. KVALB reģionālo atbalsta/kompetenču centru izveide caur Latvijas NVO sadarbības tīkla izveidi.
4. Uzsākta pieredzes apmaiņa ar citām Latvijas NVO labas prakses apgūšanai NVO pārvaldības sistēmas izveidē un darba organizēšanā.
5. KVALB vidēja termiņa stratēģiskā dokumenta izstrāde KVALB pārvaldības un līdzdalības modeļa pilnveidošanai.
6. KVALB un KNVOAC dalībnieku profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidošana, veicot KVALB, KNVOAC biedru un brīvprātīgā darba veicēju apmācības par pasākumu organizēšanu un vadīšanu.
7. Regulāra ceturkšņa elektroniska informatīva izdevuma izveide un izdošana, labas pārvaldības principu popularizēšanai un pilsoniskās sabiedrības izpratnes veicināšanai.
8. Izpēte par sociālo mediju izmantošanu KVALB darbības mērķu un labas pārvaldības principu popularizēšanai plašākai pilsoniskajai sabiedrībai.
9. KVALB dalība citu Latvijas NVO rīkotajos pasākumos, lai paplašinātu sadarbības iespējas KVALB darbības mērķu sasniegšanai.
10. Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.
1
1. Projekta administrēšana sekmīgai projekta īstenošanai.

 

ENG

fonds

 kvalb nvo


By the end of 2012 Latvian Society for Quality (KVALB) began the application preparation for the Society Integration Foundation and the European Economic Area (EEA) Financial Mechanism 2009-2014 programme “NGO fund” sub-programme “NGO activity support measure” (more information about EEA Financial Mechanism and programme “NGO fund” here).

The application assessment stage closed on July and, with great satisfaction, we received news that the Society Integration Foundation had approved the project submitted by KVALB – “For sustainable development with good management”.

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.
The total implementation period for the project: 01.08.2013. – 30.11.2015.
KVALB co-operation partner in implementing this project is Kurzeme NGO Support Centre (KNVOAC, www.kurzemesnvo.lv).

The object of the project „For sustainable development with good management” is to strengthen the understanding of the civil society on good management and transparency that is aimed at ensuring Latvia’s sustainability by expanding KVLAB activities from a local level to a national level organization, creating regional support centres, as well as promoting KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity strengthening for regular and long term collaboration in the policy and decision making process.

Activities in five main directions will be carried out during the project:

I Promoting participation of the civil society in policy-making process

Ensured participation of KVALB and society involvement in policy-making work groups, provided proposals, informative events and expert publications on effective management principles and good practice examples.

II Improvement of KVALB management and participation model

- Elaborated KVALB medium-term strategic planning document;

- Formed KVALB management system and developed basic activity process maps.

III Foundation of KVALB regional support centres

The work of KVALB regional support centres will be managed within the created cooperation network, providing organisation of work group meetings and regional events on good management in Latvia and foreign countries, thus supporting regional development and balance.

IV Improvement of KVALB and KNVOAC member professional skills and knowledge

- Member and volunteer training, and participation in other Latvian and foreign NGO organised events;

- Experience exchange events to adopt good practice of NGO.

V Promotion of good management principles and civil society understanding

Organise a conference in Latvia on good management and transparency, inviting Latvian professionals and world renowned experts, at the same time recruiting new members and attracting additional funding to ensure KVALB long-term operation.

Area of activity: Riga and Kurzeme Region, establishing co-operation network in Latvian regions.

The object of the 2013 work plan is to strengthen the civil society in Latvia, as well as KVALB activity within the sub-programme support areas stated in paragraph 4 of the Regulations No. 698 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia – good governance and transparency, and democracy and participatory democracy. Thus it will begin KVALB activity expansion from a local level to a national level organization, arranging work groups and the creation of regional support centres, as well as strengthening KVALB and KNVOAC institutional and human resources capacity, developing a medium term strategic document, initiating the activity provision of at least one interest group, and organizing member and volunteer training on managing various interest groups by using Project management principles and acquiring fundamentals of leadership, event moderation, discussion planning and management, and strengthening of KVALB and KNVOAC capacity, and providing financial support.

To achieve the goal of the project, such activities will be carried within the work plan of 2013:

1. Information gathered on involvement possibilities in state administration, NGO sector and policy-making work groups.

2. Creation and support of KVALB interest groups to promote good management principles and involvement in processes.

3. Foundation of KVALB regional support / competencies centres through creating a Latvian NGO cooperation network.

4. Experience exchange with other Latvian NGOs to adopt good practice on NGO management system creation and task management.

5. Development of KVALB medium-term strategic planning document for the improvement of KVALB management and involvement model.

6. Improvement of KVALB and KNVOAC member professional skills and knowledge by training members and volunteers on event organization and management.

7. Development and publication of a quarterly electronic newsletter to promote good management principles and understanding of the civil society.

8. Research on social media use to promote KVALB aims and good management principles to a larger part of the civil society.

9. Participation in events organized by other Latvian NGOs to expand cooperation possibilities for the attainment of KVALB objectives.

10. Informative and publicity events about the implementation of the project.

11. Project administration for its successful implementation.