Joomla!

Sadarbība ar Kurzemes NVO atbalsta centru
Sadarbojamies Kurzemes NVO Sadarbības forumā

fonds kvalb nvo

Projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” 2014.gada darba plāna 3.aktivitātes „KVALB reģionālā atbalsta centra darbības nodrošināšana” ietvaros Kurzemes NVOAC organizētajā Kurzemes NVO Sadarbības forumā (2014.gada 29.novembrī) piedalījās arī Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāvji.

Organizācijai, neatkarīgi no tā, vai tā ir uz peļņu vai sabiedrisko labumu orientēta, ir jāatīstas līdzi laikam un mūsdienu tendencēm pasaulē, lai spētu veiksmīgi strādāt ilgtermiņā, nevis tikai uz īsu un spilgtu mirkli. Daudzi no mums vada organizācijas un paši savu darbu, strādājot ar metodēm, pie kurām esam nonākuši pašmācību ceļā vai mācoties no saviem vadītājiem. Mūsu darba stils nereti ir balstīts uz ieradumu un, iespējams, arī uz aizspriedumu pamata. Taču tendences mainās, nāk jaunas vēsmas un idejas, kuras tiek atzītas par efektīvākam. Kādas ir šobrīd aktuālākās tendences un principi, kā strādā vadošie, veiksmīgie uzņēmumi Latvijā un pasaulē un ko mēs no tā varam mācīties?

Atbildes uz šiem jautājumiem savas lekcijas "Kā neuzliesmot un neizdegt. Ilgtspējīga NVO darbība" un sekojošajā diskusijā sniedza Dzintars Putnis - ilggadējs sertificēts vadības konsultants un Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs.
Latvijas Kvalitātes biedrība par savu misiju uzskata "3K" - KOMPETENCE, KONKURĒTSPĒJA, KOPDARBĪBA - veicināšanu un pastāvīgu attīstīšanu Latvijas sabiedrībā.
Kurzemes NVO atbalsta centrs ir Latvijas Kvalitātes biedrības sadarbības partneris, lai stiprinātu Kurzemes organizāciju zināšanas un palīdzēt tām kļūt par konkurētspējīgākām organizācijām, bet to līderiem par spējīgākiem un gudrākiem vadītājiem.


 

03.12.2014.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija


 
Darbosimies kopīgi!

fonds kvalb nvo

Projekta „Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību” (līg. Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/061/3/R057) aktivitāte Nr. 3. „KVALB reģionālo atbalsta/ kompetenču centru izveide”  un aktivitāte Nr. 4. „Latvijas NVO pieredzes apmaiņas pasākumi labas prakses apgūšanai”


Lai īstenotu projektā izvirzīto mērķi par Latvijas Kvalitātes biedrība (KVALB) reģionālā atbalsta/kompetenču centra izveidošanu, izmantojot Latvijas NVO sadarbības tīkla modeli, tādā veidā paplašinot KVALB darbību un stiprinot tās kapacitāti, vienlaikus veicinot labas pārvaldības principu popularizēšanu un ieviešanu Latvijā un tās reģionos: 

1.Augustā notika sagatavošanās darbi un 06.09.2013. Partnerības līguma ietvaros tika organizēta KVALB un Kurzemes NVO atbalsta centra (KNVOAC) pirmā darba grupas sanāksme par  sadarbības tīkla izveidi, sadarbības principu, nolikuma un līguma izstrādi.
Sanāksmes laikā tika sagatavota darba kārtība pieredzes apmaiņas pasākumam starp KVALB un KNVOAC septembrī.
No KVALB puses, darba grupas sanāksmē piedalījās KVALB valdes priekšsēdētājs Dz.Putnis un valdes locekle, projekta vadītāja I.Galandere-Zīle, KVALB biedrs un brīvprātīgais M.Zelmenis un no KNVOAC puses piedalījās  I.Znotiņa un I.Siliņa. 

2. Ņemot vērā KNVOAC pieredzi stratēģisko un plānošanas dokumentu izstrādē un īstenošanā, 6.septembrī, Talsos tikšanās laikā, sadarības partneri dalījās pieredzē:
 - par KNVOAC mērķiem un aktivitātēm;
- finanansējuma piesaistīšanā un projektu īstenošanā;
- sociālo mediju izmantošanā;
- sadarbības organizēšanā ar citiem trešās puses sadarbības partneriem;
- darbinieku un brīvprātīgā darba organizēšanā un motivēšanā;
- biedrības stratēģijas izstrādē. 

Lai paplašinātu sabiedrības loku, kas tiek informēts un iesaistīts KVALB aktivitātēs, nepieciešams plašāk izvērst un popularizēt KVALB darbību visā Latvijas teritorijā, izveidojot KVALB sadarbības tīklu tika izstrādāti sadarbības principi un sagatavots „Latvijas Kvalitātes biedrības sadarbības tīkla” nolikums un līgums.

prese1 

1.attēls
KVALB DAP projekta vadītāja I.Galandere-Zīle un KNVOAC pārstāvis  I.Siliņa tikšanas  laikā Talsos


 prese2

2.attēls
Latvijas NVO pieredzes apmaiņas pasākums labas prakses apgūšanai Talsos

 

3. 06.09.2013, optimizējot projekta resursus, vienā braucienā tika apvienota 3.un 4.aktivitātes īstenošana, organizējot pieredzes apmaiņas vizīti uz Talsu nevalstiskajām organizācijām labas prakses pārņemšanai NVO darba organizēšanā ar:
Talsu novada fondu – pirmo kopienu fondu Latvijā, kurš reizi 4 gados organizē iedzīvotāju forumu, lai noskaidrotu sabiedrībai aktuālākās uzlabojamās jomas novadā. Īsteno dažādas sadarbības ar citām valsts līmeņa labdarības iniciatīvām. Iesaistījies zinātniskā izpētē par fonda darbības izpēti. Ieinteresēts labo pārvaldības principu ievērošanā. Ļoti laba sadarbība ar novada domi un līdzdalībā.
Biedrību „Talsu pauguraines dabas parka atbalsts” – Aizsargājamās NATURA 2000 teritorijas Talsu pauguraines dabas parks pārstāvoša biedrību, kura šobrīd izstrādā savas darbības stratēģiju. Interesanta pieredze, kā izstrādāt savu stratēģiju.
Biedrību „Talsu rajona partnerība” – vienu no Latvijas partnerībām, kuras administrē LEADER un Zivsaimniecības fonda projektus lokālajās teritorijās. Partnerība ir izstrādājusi vietējās teritorijas (Talsu, Rojas un Mērsraga novads)  attīstības stratēģiju, uz kuras prioritātēm balstoties tiek izsludināti konkursi.

 

10.09.2013.

 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija