Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma līguma noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos "Latvijas Kvalitātes biedrība", vienotais reģ. nr. 40008186741 (turpmāk tekstā -KVALB) piedāvāto preču pirkšanas noteikumus / distances līgumu.

1.    TERMINI
1.1.   Pārdevējs – biedrība "Latvijas Kvalitātes biedrība", kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 40008186741, juridiskā adrese: Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048, Latvijas Republika.
1.2.   Pircējs – fiziska persona, kura iegādājas preces un/vai pakalpojumus Veikalā vai lieto Veikalu, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu un plāno iegādāties preces un/vai pakalpojumus.
1.3.    Veikals – interneta veikals "KVALB", kas ir pieejams tīmekļa vietnē www.kvalb.lv.
1.4.    Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo preču pirkšanu–pārdošanu.
1.5.    Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas–pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

2.    VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
2.1.    Šie Noteikumi ir dokuments ar juridisku spēku un tie nosaka Pircēja un Pārdevēja abpusējās tiesības, pienākumus un atbildību un citus noteikumus attiecībā uz Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces un/vai pakalpojumus Veikalā.
2.2.    Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā, tikai piekrītot Noteikumiem. Apliecinot, ka ir izlasīti Noteikumi, Pircējs apņemas tos ievērot un rīkoties tiem atbilstoši. Iegādājoties Veikalā preces un/vai pakalpojumus, Pircējs piekrīt ievērot Noteikumus un apliecina, ka tos saprot. Ja Noteikumi nav izlasīti un/vai saprasti, vai arī Pircējs tiem nepiekrīt, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
2.3.    Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā, kad tie ir publicēti Veikalā. Ja pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas Pircējs lieto Veikalu, tiek uzskatīts, ka ir saņemta Pircēja piekrišana visiem Noteikumu grozījumiem.

3.    PIRKŠANAS–PĀRDOŠANAS LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ
3.1.    Iegādāties Preces Veikalā var tikai noformējot pasūtījumu. Pirms pasūtījuma noformēšanas, Pircējs izlasa Veikala Pirkšanas nosacījumus un privātuma politiku. Kad Pircējs noformē pasūtījumu Veikalā, tiek uzskatīts, ka ir izlasīta Pirkšanas nosacījumi un Privātuma politika.
3.2.    Pircējs noformējot pasūtījumu, aizpildot veidlapu un sniedzot pirkumam nepieciešamos datus (turpmāk – Pasūtījuma noformēšanas datus). Par Pasūtījuma noformēšanas datu pareizību, neizpaušanu un/vai saglabāšanu ir atbildīgs Pircējs.
3.3.    Lai iegādātos Preces, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisku pasūtījuma veidlapu.
3.4.    Par katru Pircēja pasūtījumu tiek slēgts Pirkšanas–pārdošanas līgums.
3.5.    Tiek uzskatīts, ka Pircējs un Pārdevējs noslēguši Pirkšanas–pārdošanas līgumu, kad Pircējs: (i) veic pasūtījumu un izveido preču grozu atbilstoši Pārdevēja instrukcijai un norāda piegādes adresi vai preču saņemšanas veidu; (ii) apliecina, ka ir izlasīti Noteikumi, izvēlas apmaksas veidu un apmaksā pasūtījumu, un (iii) Pārdevējs apstiprina Pircēja pasūtījumu, parādot un/vai nosūtot informāciju par pasūtījumu, apstiprinājumu (e-pastā vai pa tālruni) un/vai PVN rēķinu. Ja Pircējs daļēji vai pilnībā nepiekrīt Noteikumiem, preces un/vai pakalpojumus iegādāties nav iespējams.
3.6.    Pirms Pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas Pārdevējs var nosūtīt Pircējam vēl citus apstiprinājumus, piemēram, apstiprinājumu, ka saņemts maksājums utt.
3.7.    Pirkšanas–pārdošanas līgums ir spēkā līdz šīs vienošanās noteikto pienākumu izpildei. Pirkšanas–pārdošanas līgumu uzskata par izpildītu, kas Preces ir nodotas Pircējam atbilstoši Noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos aprakstītajai procedūrai.
3.8.    Pircējs apņemas pēc sava pasūtījuma apstiprināšanas apmaksāt un pieņemt Veikalā pasūtītās Preces.
3.9.    Pārdevējs var neapstiprināt Pircēja pasūtījumu, ja Pircējs nav izpildījis visus Preču pasūtīšanas nosacījumus, ja Pārdevējam nav Preces, kuru Pircējs vēlas iegādāties, ja Pircējs nav apliecinājis piekrišanu Noteikumiem, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs ir iesaistīts vairumtirdzniecības iepirkumos, un/vai citu iemeslu dēļ, kurus var individuāli izpaust Pircējam.

4.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1.    Pircējam ir tiesības:
4.1.1.     iepirkties Veikalā atbilstoši Noteikumiem, citiem Pārdevēja nosacījumiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas tiesību aktiem;

4.2.    Pircējs apņemas:
4.2.1.     apmaksāt pasūtītās Preces un to piegādi un veikt citus maksājumus (ja tādi norādīti, slēdzot Pirkšanas–pārdošanas līgumu) un pieņemt pasūtītās Preces;
4.2.2.     nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja Reģistrācijas dati vai Preču piegādes dati;
4.2.3.     neizmantot Veikalu tā, ka tiek apdraudēta tā pienācīga funkcionēšana un drošība vai ka tiek ierobežota citu lietotāju piekļuve Veikalam;
4.2.4.     ievērot citos noteikumos un spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos norādītās prasības. 

5.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1.    Pārdevējam ir tiesības:
5.1.1.    ierobežot vai liegt Pircējam pieeju Veikalam bez iepriekšēja brīdinājuma, kā arī atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs mēģinājis kaitēt stabilai Veikala darbībai un/vai nav pildījis savus pienākumus; Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja radītiem zaudējumiem;
5.1.2.     uz laiku pārtraukt vai izbeigt Veikala darbību, veikt izmaiņas Veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, ierobežot pirkumus Veikalā, mainīt Veikala tīmekļa vietnes adresi, iepriekš nebrīdinot Pircēju, mainīt reģistrēto Pircēju skaitu; Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādu kaitējumu Pircējam, kas radies šādu darbību rezultātā;
5.1.3.     mainīt Noteikumus, Preču cenas, Preču iegādes noteikumus un nosacījumus vai citus uz Veikalu attiecināmus nosacījumus, publicējot izmaiņas Veikalā.
5.2.    Pārdevējs apņemas:
5.2.1.     cienīt Pircēja privātumu un sargāt Pircēja datu konfidencialitāti, izņemot spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos un Veikala Privātuma politikā noteiktos gadījumus;
5.2.2.    Ja Pārdevējs kāda iemesla dēļ nevar pārdot Pircējam pasūtīto Preci, par Preci/pasūtījumu samaksātā summa ir jāatmaksā 7 (septiņu) darba dienu laikā.

6.    CENAS UN PREČU APMAKSA
6.1.    Preču cena ir norādīta Veikalā un/vai pasūtījumā eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.
6.2.    Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi un maksa par pakalpojumiem, kurus Pircējs pasūta Pārdevējam. Ja nav norādīts, citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi. Pakalpojumu cena un aprēķina un apmaksas procedūra tiek atspoguļota Veikalā.
6.3.    Preces Veikalā var iegādāties, tikai veicot priekšapmaksu.
6.4.    Pirkumu apliecinošie dokumenti – pasūtījuma apstiprinājums un PVN rēķins – tiek nosūtīti Pircējam elektroniski uz e-pasta adresi, kura norādīta Pircēja pasūtījuma noformēšanas formā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus.
6.6.    Ja Pārdevējs konstatē cenas kļūdu Veikalā, Pārdevējs par to nekavējoties informē Pircēju.

7.    PREČU SAŅEMŠANA
7.1. Pircējs preces no KVALB interneta veikala saņems e-pastā ar kuru veicis pirkuma reģistrāciju

8.    LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA
8.1.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu precizitāti. Ja Pircējs sniedz neprecīzus reģistrācijas datus un/vai tos savlaicīgi neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām.
8.2.    Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par pienākumiem, kas šādi ir radušies.
8.3.    Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies gadījumos, kad Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas–pārdošanas līgumu pretēji Pārdevēja ieteikumam un Pircēja pienākumam tos izlasīt, lai arī šāda iespēja tikusi nodrošināta.
8.4.    Ja Pārdevēja Veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu tīmekļa vietnēm, Pārdevējs neuzņemas atbildību par šajās tīmekļa vietnēs ievietoto informāciju vai tajās veiktajām aktivitātēm, neuzrauga un nekontrolē šīs tīmekļa vietnes un nepārstāv šīs juridiskās vai fiziskās personas.
8.5.    Kaitējuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tikai tiešos zaudējumus.
8.6.    Pārdevējs nav atbildīgs par saistību neizpildi attiecībā uz pirkšanas–pārdošanas līgumu un/vai preču nepiegādāšanu/novēlotu piegādāšanu, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs pirkšanas–pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī nav varējis paredzēt vai kontrolēt un nav varējis novērst šos apstākļus vai to radītās sekas (force majeure). Ja minētie apstākļi pastāv ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, līgumslēdzējas puses var uz abpusējas vienošanās pamata izbeigt noslēgto Pirkšanas–pārdošanas līgumu. 

9.    INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
9.1.    Pārdevējs sūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz Pircēja norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs ir saņēmis informāciju 3 (trīs) stundas pēc nosūtīšanas.
9.2.    Pārdevējs nav atbildīgs par interneta savienojuma traucējumiem vai traucējumiem tīklos vai e-pasta vietnēs, kuru dēļ Pircējs nav saņēmis Pārdevēja ziņojumus.
9.3.    Pircējs visa veida saziņai izmanto šajos Noteikumos norādīto kontaktinformāciju un kontaktinformāciju, kas norādīta Veikala sadaļā “Kontakti / Darba laiks”.

10.    NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
10.1.    Uzskatāms, ka Pircējs rakstiski ir piekritis visai Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtajai informācijai, arī šiem Noteikumiem, informācijai par Pārdevēju, piedāvātajām Precēm un pakalpojumiem un to īpašībām, procedūrai attiecībā uz Pircēja tiesībām atkāpties no pirkšanas–pārdošanas līguma, Pārdevēja sniegtajai garantijai.
10.2.    Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas–pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.
10.3.    Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam.
10.4.    Visas Pircēja un Pārdevēja domstarpības attiecībā uz Noteikumiem risina sarunu ceļā. Ja līgumslēdzējas puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās risina atbilstoši spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajai procedūrai.
10.5.    Pircējs var iesniegt prasības un/vai sūdzības par Veikalā iegādātajām precēm un/vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centram (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, zvanot uz tālruni +371 65452554, vai rakstot uz e-pasta adresi [email protected], vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv, vai aizpildot pieteikumu platformā patērētāju strīdu izšķiršanai tiešsaistē http://ec.europa.eu/odr/.
10.6.    Šie Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 4. augusta