Latvijas Kvalitātes biedrība
Statūti 

1. Darbības mērķis
1.1. Latvijas Kvalitātes biedrība (turpmāk tekstā — BIEDRĪBA) ir biedrība, kuras darbības mērķi ir:
# Valstiski atzīta nevalstiskā organizācija, kas līdzdarbojas valsts politikas veidošanā, normatīvo aktu izstrādē un projektu īstenošanā savas darbības jomā.
# Atzīts kompetenču attīstības centrs, kurā brīvprātīgi aktīvi līdzdarbojas dažādu pasaules reģionu pārstāvji.
# Veicināt kvalitātes vadības zināšanas valsts un privātajā sektorā.
1.2. BIEDRĪBA ir dibināta uz nenoteiktu laiku.

2. Nosaukums
2.1. BIEDRĪBAS nosaukums ir: Latvijas Kvalitātes biedrība,
2.2. BIEDRĪBAS nosaukuma tulkojums citās valodās ir šāds: angļu valodā: Latvian Society for Quality

3. Augstākā pārvaldes institūcija

3.1. BIEDRĪBAS augstākā pārvaldes institūcija ir biedru sapulce.
3.2. Kārtējās biedru sapulces pēc vajadzības sasauc Valde, bet ne retāk kā reizi gadā. Par biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību BIEDRĪBAS Valde paziņo BIEDRĪBAS biedriem rakstiski to norādītā savstarpējās saziņas veidā ne vēlāk kā 14 dienas pirms paredzētā biedru sapulces datuma.
3.3. Biedru sapulce ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk kā puse biedru. Biedrības biedru sapulcē var piedalīties klātesot vai attālināti, izmantojot elektroniskās identifikācijas līdzekļus. Ja biedru sapulcē nepiedalās lemt tiesīgs skaits biedru, tad, piecu nedēļu laikā sasaucot atkārtotu biedru sapulci, biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
3.4. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no sapulces dalībniekiem. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad ar sapulcē piedalošos biedru vairākumu tiek pieņemts lēmums par aizklātu balsojumu. Biedram sapulcē piedaloties attālināti, balsojums notiek tāpat kā klātienē, biedra attālināti nodoto balsi jāspēj viennozīmīgi identificēt kā nodotu sapulces laikā (tieša saziņa reālā laikā, apstiprinājums ar elektronisku parakstu un tml.).
3.5. Gadījumos, ja biedrs attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties uz biedru sapulci, viņš var pilnvarot citu personu pārstāvēt viņa intereses biedru sapulcē.
3.6. Ārkārtas biedru sapulces nekavējoties sasauc Valde saskaņā ar statūtiem uz valdes priekšsēdētāja, valdes, revidenta, vai vienas desmitās daļas biedru rakstiska pieprasījuma, kurā norādīts sasaukšanas iemesls, pamata.
3.7. Biedru sapulci vada valdes priekšsēdētājs, ja biedri neievēlē citu sapulces vadītāju.
3.8.Biedru sapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists (nepieciešamības gadījumā arī redakcijas komisija un balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību un reglamentu.
3.9. Biedru sapulces protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Biedru sapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Tie glabājas BIEDRĪBAS lietā administrācijas atrašanās vietā. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai valdes priekšsēdētājs viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā. Nepieciešamības gadījumā protokols reģistrējams kompetentā valsts reģistru iestādē.
3.10. Tikai biedru sapulce ir tiesīga:
3.10.1. apstiprināt BIEDRĪBAS statūtus, izdarīt tajos grozījumus un
 papildinājumus;
3.10.2. apstiprināt BIEDRĪBAS mērķus un stratēģiju;
3.10.3. ievēlēt Valdi un Revīzijas komisiju;
3.10.4. izskatīt un apstiprināt BIEDRĪBAS gada pārskatu, Valdes un Revīzijas komisijas ziņojumus;
3.10.5. noteikt iestāšanās un biedru naudas apmēru;
3.10.6. apstiprināt BIEDRĪBAS budžetu;
3.10.7. lemt par Valdes locekļu un Revīzijas komisijas atsaukšanu pirms to pilnvaru termiņa beigām;
3.10.8. pieņemt lēmumu par BIEDRĪBAS darbības pārtraukšanu, reorganizāciju vai likvidāciju;
3.10.9. Biedru sapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst valdes un citu statūtos paredzēto institūciju kompetencē.

4. Izpildinstitūcija
4.1. Valde vada un pārstāv biedrību. Valde sastāv no 5 valdes locekļiem, t.sk. valdes priekšsēdētāja. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi. Pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt biedrību kopā ar citiem 2 valdes locekļiem.
4.2. Valde (fiziskas personas) tiek ievēlēta uz 2 gadiem. Ja kāds valdes loceklis atstāj amatu pirms termiņa beigām, valdes sastāvā tiek uzņemts tas valdes locekļa kandidāts, par kuru biedru sapulcē tika nodots vislielākais balsu skaits. Valdes locekļi var tikt ievēlēti atkārtoti..
4.3. BIEDRĪBAS Valdes pienākumi:
4.3.1. pārzināt un vadīt BIEDRĪBAS lietas, pārvaldīt biedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, biedru sapulces un citu institūciju lēmumiem.
4.3.2. organizēt BIEDRĪBAS grāmatvedības uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem
4.3.3. nodrošināt biedru sapulces sasaukšanu un organizēt tās darbu;
4.3.4. ievēlēt no valdes locekļu vidus valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku uz valdes pilnvaru laiku;
4.3.5. izstrādāt BIEDRĪBAS darbības mērķus un stratēģiju, un iesniegt tos apstiprināšanai biedru sapulcei;
4.3.6. iesniegt priekšlikumus biedru sapulcei par izmaiņām BIEDRĪBAS statūtos;
4.3.7. sagatavot biedru sapulcei apstiprināšanai BIEDRĪBAS budžetu un pārskatus par tā izpildi;
4.3.8. apstiprināt BIEDRĪBAS teritoriālo un citu struktūrvienību dibināšanu un likvidēšanu;
4.3.9. lemt par jaunu biedru uzņemšanu BIEDRĪBĀ, kā arī biedru izslēgšanu no BIEDRĪBAS;
4.3.10. izskatīt jautājumus, kas saistīti ar BIEDRĪBAS budžetā paredzēto līdzekļu un materiālo vērtību izlietošanu;
4.3.11. piešķirt paraksta tiesības BIEDRĪBAS amatpersonām;
4.3.12. izstrādāt un apstiprināt BIEDRĪBAS darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus;
4.3.13. izskatīt strīdus jautājumus;
4.3.14. lemt par citiem BIEDRĪBAS darbības jautājumiem, kuri statūtos nav attiecināti uz biedru sapulces vai Revīzijas komisijas izpildu kompetenci;
4.4. Valdes sēdes sasauc BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētājs, vai arī tās sasauc pēc vismaz 1/3 Valdes locekļu rakstiska pieprasījuma. Katrs Valdes loceklis jāinformē par Valdes sēdes sasaukšanu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms paredzētā sēdes datuma.
4.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
4.6. Valde ir tiesīga lemt, ja tās darbā piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu.
4.7. Valdes sēdes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētāja balss.
4.8. Valdes sēdes protokolu paraksta sēdes vadītājs un protokolētājs.
4.9. Valdes sēdes ir atklātas BIEDRĪBAS biedriem.
4.10. Ņemot vērā darba apjomu, valde ir tiesīga BIEDRĪBAS ikdienas darba vadībai izveidot Administrāciju, pieņemot darbā algotus darbiniekus;
4.11. Valde var izveidot sekcijas, komisijas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai, un apstiprina to sastāvu.
4.12. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi valdes locekļi rakstveidā nobalso par lēmuma pieņemšanu. Valdes loceklim tiek nosūtīti lēmumu projekti, norādot termiņu atbilžu iesniegšanai. Valdes sēdes protokolam pievieno saņemtās rakstveida atbildes (vēstule, telefakss, e-pasta vēstule u.c.).
4.13. BIEDRĪBAS Valde savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valdes locekļiem var tikt izmaksāta izdevumu kompensācija Valdes noteiktajā kārtībā.
4.14. BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks
4.14.1. Valdes priekšsēdētāja pienākumi:
4.14.1.1. sasaukt Valdes sēdes un tās vadīt;
4.14.1.2. pārstāvēt BIEDRĪBU valsts un citās organizācijās, kā arī ārzemju un starptautiskās organizācijās;
4.14.1.3. BIEDRĪBAS vārdā parakstīt līgumus, vienošanās, rezolūcijas un citus dokumentus;
4.14.2. valdes priekšsēdētāja pienākumus tā prombūtnes laikā izpilda valdes priekšsēdētāja vietnieks vai valdes priekšsēdētāja pilnvarots Valdes loceklis.
4.14.3. BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētājs un valdes priekšsēdētāja vietnieks savus pienākumus pilda sabiedriskā kārtā. Par atsevišķu uzdevumu veikšanu BIEDRĪBAS valdes priekšsēdētājam un valdes priekšsēdētāja vietniekam var tikt izmaksāta izdevumu kompensācija Valdes noteiktajā apmērā.

5. Finansiālās darbības revīzijas institūcija
5.1.BIEDRĪBAS saimniecisko un finansiālo darbību kontrolē Revīzijas komisija, ko ievēl Biedru sapulce ar vienkāršu balsu vairākumu uz 2 gadiem.
5.2. Revīzijas komisiju veido 2 Revīzijas komisijas locekļiem.
5.3. Revīzijas komisijā nevar tikt ievēlēti BIEDRĪBAS valdes locekļi.
5.4. BIEDRĪBA ir tiesīga saimnieciskās un finansiālās darbības kontrolei pieaicināt zvērinātu revidentu.
5.5. Revīzijas komisija pati vai kopā ar zvērinātiem revidentiem, kuri veic BIEDRĪBAS ikgadējās gada pārskata revīzijas, pārbauda BIEDRĪBAS saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju ne retāk kā reizi gadā.
5.6. Revīzijas komisijai ir jāziņo BIEDRĪBAS Valdei un biedru sapulcei par BIEDRĪBAS darbā konstatētajām nepilnībām un pārkāpumiem.
5.7. Revīzijas komisijas locekļiem ir tiesības iesniegt Valdei priekšlikumus, kuri jāizskata 10 dienu laikā.

6. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi
6.1.Par BIEDRĪBAS biedru var kļūt jebkura juridiska persona vai privātpersona atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.pantam, kas ieinteresēta kvalitātes vadības kompetences attīstībā, atzīst BIEDRĪBAS statūtus un darbības mērķus.
6.2. BIEDRĪBAS biedri, kuriem tas nepieciešams, savos statūtos paredzētajā kārtībā pilnvaro pārstāvi piedalīties BIEDRĪBAS biedru sapulcēs un, ievēlēšanas gadījumā, arī BIEDRĪBAS pārvaldes vai revīzijas institūcijās.
6.3. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.
6.4. Lai kļūtu par BIEDRĪBAS biedru, pretendentiem jāiesniedz BIEDRĪBAI iesniegums un/vai jāaizpilda noteiktas formas veidlapa.
6.5. Pieteicēja iesniegums valdei ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, nepieciešamības gadījumā, lai sniegtu papildus informāciju, var tikt uzaicināts pieteicējs. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei pamatots lēmums jāpaziņo pieteicējam 2 nedēļu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.6. Noraidošu valdes lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru sapulcei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja iesniegumu, pieteicējs nav uzņemts par BIEDRĪBAS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc viena gada.
6.7. Ja valde vai biedru sapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par BIEDRĪBAS biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa noteiktajā apmērā un kārtībā.
6.8. BIEDRĪBAS biedrs var jebkurā laikā brīvprātīgi izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot par to valdei attiecīgu iesniegumu. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu ir jāpieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
6.9. Biedram izstājoties, iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.
6.10. BIEDRĪBAS biedru var izslēgt valde par šādiem pārkāpumiem:
6.10.1. nav samaksāta iestāšanās vai biedra nauda par vienu gadu;
6.10.2. biedru sapulces un valdes lēmumu nepildīšana;
6.10.3. savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;
6.10.4. citas darbības, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.
6.11. Jautājumu par BIEDRĪBAS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde lēmumu pieņem balsojot. Valdei pamatots lēmums rakstveidā jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
6.12. Valdes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru sapulcei.

7. Biedru tiesības un pienākumi
7.1. BIEDRĪBAS biedriem vai viņu pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības:
7.1.1. piedalīties BIEDRĪBAS biedru sapulcēs;
7.1.2. vēlēt BIEDRĪBAS valdi, izvirzīt kandidatūras un tikt ievēlētam pārvaldes amatos;
7.1.3. piedalīties BIEDRĪBAS darbības mērķu un stratēģijas noteikšanā, izvirzot priekšlikumus un piedaloties visu izskatāmo jautājumu apspriešanā;
7.1.4. iesniegt BIEDRĪBAS vadībai priekšlikumus, kas saistīti ar tās darbību;
7.1.5. saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar BIEDRĪBAS darbību, tai skaitā iepazīties ar visiem BIEDRĪBAS protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem.
7.1.6. piedalīties BIEDRĪBAS sekciju, komisiju, darba grupu darbībā, ja to ir akceptējusi Valde.
7.1.7. piedalīties BIEDRĪBAS organizētajos pasākumos;
7.1.8. izmantot piešķirtās atlaides un priekšrocības BIEDRĪBAS noteiktajā kārtībā;
7.1.9. saņemt bez maksas vispārēju informāciju par kvalitātes jautājumiem, kas ir BIEDRĪBAS rīcībā;
7.1.10. BIEDRĪBAS biedri var realizēt savas tiesības pilnā apjomā, ja tie ir samaksājuši iestāšanās naudu un biedra naudu;
7.1.11. brīvi izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.
7.2. BIEDRĪBAS biedru vai viņu pilnvaroto pārstāvju pienākumi ir:
7.2.1. ievērot BIEDRĪBAS statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus;
7.2.2. aktīvi piedalīties BIEDRĪBAS darbā un tajās institūcijās, kurās tie ir ievēlēti, lai pārstāvētu BIEDRĪBU un aizstāvētu tās intereses;
7.2.3. samaksāt iestāšanās naudu un ikgadējo biedru naudu;
7.2.4. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt BIEDRĪBAS darbības mērķu īstenošanu;
7.2.5. sniegt atbalstu vispārējo kvalitātes principu ieviešanai valstī;
7.2.6. neizpaust atsevišķu uzņēmumu komercnoslēpumus, kas viņiem kļuvuši zināmi, īstenojot savas tiesības;
7.2.7. augsti turēt BIEDRĪBAS labo vārdu un nepieļaut rīcību, kas grauj BIEDRĪBAS reputāciju sabiedrībā.

8. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība
8.1. BIEDRĪBAS līdzekļus veido:
8.1.1. biedru iestāšanās un biedru naudas, mērķiemaksas;
8.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;
8.1.3. ieņēmumi no BIEDRĪBAS rīkotajiem pasākumiem un saimnieciskās darbības;
8.1.4. naudas līdzekļi, vērtspapīri un materiālās vērtības, kas saņemtas no citām juridiskām un fiziskām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
8.1.5. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.
8.2. BIEDRĪBAS līdzekļi tiek izlietoti:
8.2.1. BIEDRĪBAS darbības mērķu īstenošanai;
8.2.2. BIEDRĪBAS algoto darbinieku darba apmaksai;
8.2.3. citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar BIEDRĪBAS darbības nodrošināšanu.
8.3. BIEDRĪBA ar saviem līdzekļiem un mantu ir tiesīga veikt visus normatīvajos aktos paredzētos civiltiesiskos darījumus.
8.5. BIEDRĪBAS saimnieciskās darbības gads atbilst kalendārajam gadam.
8.6. BIEDRĪBA maksā nodokļus, kā arī var tikt atbrīvota no nodokļu maksāšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
8.7. Par BIEDRĪBAS līdzekļu izmantošanu atbild Valde, bet kontroli — Revīzijas komisija.

9. Pašlikvidēšanās kārtība un reorganizācijas kārtība
9.1. Biedrības darbība izbeidzas:
9.1.1. ar biedru sapulces lēmumu;
9.1.2. uzsākot biedrības bankrota procedūru;
9.1.3. biedru skaitam samazinoties līdz vienam biedram;
9.1.5. ar tiesas nolēmumu;
9.1.6. uz cita likumā vai statūtos noteiktā pamata.
9.2. Biedrības likvidāciju un reorganizāciju veic saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu.

Statūti / statūtu grozījumi apstiprināti Latvijas Kvalitātes biedrības biedru sapulcē 2021. gada 2. decembrī, Rīgā.
Latvijas Kvalitātes biedrības valdes priekšsēdētājs M. Zelmenis

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.