Biedru uzņemšanas kārtība Latvijas Kvalitātes biedrībā:

1. Kārtības mērķis ir noteikt vienotu un skaidru jaunu biedru uzņemšanas kārtību Latvijas Kvalitātes biedrībā (turpmāk — KVALB).
2. Juridiskā persona vai privātpersona, kura vēlas iestāties KVALB (turpmāk — Pretendents):
2.1. aizpilda iesniegumu KVALB biedru uzņemšanai, kas pieejama šeit.
2.2. paraksta iesniegumu (juridiskām personām – paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, pievienojot pilnvaru; privātpersona - personīgi) un;
2.3. iesniedz iesniegumu papīra formātā, nosūtot to pa pastu uz adresi: Kalnciema iela 6, Rīga, LV-1048, vai ar drošu elektronisku parakstu parakstītu nosūta uz e-pasta adresi:  [email protected].
3. KVALB, saņemot Pretendenta iesniegumu, nosūta uz Pretendenta iesniegumā norādīto e-pasta adresi paziņojumu par iesnieguma saņemšanu un lūgumu sniegt papildu informāciju par Pretendentu.
4. KVALB valde nākamajā sēdē, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc 3. punktā minētās papildu informācijas par Pretendentu saņemšanas, lemj par Pretendenta uzņemšanu KVALB, izskatot Pretendenta iesniegumu un izvērtējot papildus sniegto informāciju.
5. Pēc lēmuma pieņemšanas valdes sēdē, KVALB divu nedēļu laikā:
5.1. nosūta valdes lēmumu par Pretendenta uzņemšanu / neuzņemšanu KVALB;
5.2. kopā ar lēmumu par Pretendenta uzņemšanu nosūta rēķinu par iestāšanās maksu KVALB un ikgadējo biedra naudu saskaņā ar KVALB biedru sapulcē apstiprināto biedra naudas apjomu. Iestājoties KVALB, biedra nauda par iestāšanās gadu tiek aprēķināta proporcionāli kārtējā kalendārā gada atlikušo mēnešu skaitam (aprēķina metode — (biedra nauda/12)* kārtējā kalendārā gadā atlikušo mēnešu skaits no lēmuma pieņemšanas brīža, ieskaitot lēmuma pieņemšanas mēnesi).
6. Pretendents veic iestāšanās maksas KVALB un ikgadējās biedra naudas samaksu KVALB rēķinā norādītajā bankas kontā un termiņā. Ja rēķinā norādītajā termiņā samaksa nav veikta, KVALB valde lemj par lēmuma par Pretendenta uzņemšanu atcelšanu.
7. Pretendents kļūst par KVALB biedru ar dienu, kad KVALB valde pieņem lēmumu par Pretendenta uzņemšanu.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.